คลังวิดีโอ

 
ASEAN
THAILAND
การหารือระหว่างผู้นำอาเซียนกับสมัชชารัฐสภาอาเซียน
นายกรัฐมนตรีหารือระหว่างผู้นำอาเซียนกับ ASEAN Youth
นายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและคู่สมรสเดินทางถึงกรุงเทพฯ เพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 34
นายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาเดินทางถึงกรุงเทพฯ เพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 34
นายกรัฐมนตรีแห่งมาเลเซียและคู่สมรส เดินทางถึงกรุงเทพฯ เพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 34
นางออง ซาน ซู จี ที่ปรึกษาแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเดินทางถึงกรุงเทพฯ เพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 34