คลังวิดีโอ

 
ASEAN
THAILAND
นายลี เซียน ลุง นายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์และคู่สมรสเดินทางถึงกรุงเทพฯ
นายโจโค วิโดโด ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียและคู่สมรสเดินทางถึงกรุงเทพฯ เพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 35 (35th ASEAN Summit)
การประชุมคณะมนตรีประสานงานอาเซียน ครั้งที่ 24 (24th ASEAN Coordinating Council – ACC)
การประชุมคณะมนตรีประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ครั้งที่ 20 (20th APSC Council Meeting)
สมเด็จอัคคมหาเสนาบดีเดโช ฮุน เซน นายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา เดินทางถึงกรุงเทพฯ
นายทองลุน สีสุลิด นายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและคู่สมรสเดินทางถึงกรุงเทพฯ