การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมาเลเซียเดินทางถึง (16 มกราคม 2562)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสิงคโปร์ บรูไน อินโดนีเซีย และเลขาธิการอาเซียนเดินทางถึง (17 มกราคม 2562)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชา เวียดนาม และไทย และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงความร่วมมือระหว่างประเทศเมียนมาเดินทางถึง (17 มกราคม 2562)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศฟิลิปปินส์และ สปป. ลาวเดินทางถึง (17 มกราคม 2562)
การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน (SOM) 17 มกราคม 2562
รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนและเลขาธิการอาเซียนเยี่ยมชมอุทยานหลวงราชพฤกษ์ 17 มกราคม 2562
การหารือระหว่างงานเลี้ยงอาหารค่ำสำหรับสำหรับรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน (Working dinner) 17 มกราคม 2562
การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ (ASEAN Foreign Mnisters' Retreat) 18 มกราคม 2562
แถลงข่าวผลการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ 18 มกราคม 2562