Today in ASEAN – 25th ASEAN Economic Ministers’ Meeting Retreat

อาเซียนวันนี้ การประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนครั้งที่ 25 อย่างไม่เป็นทางการ 22 – 23 เมษายน 2562 จังหวัดภูเก็ต ประเทศไทย โดยมีสามประเด็นหลักในการประชุมครั้งนี้ คือ การมุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาในอนาคต การขยายขอบเขตความเชื่อมโยงในทุกมิติ และ การพัฒนาที่ยั่งยืน