วันมาฆบูชา

วันมาฆบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องจากเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกข์ อันเป็นหลักคำสอนสำคัญของพระพุทธศาสนา ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ 19 กุมภาพันธ์ ทุก ๆ ปี ชาวพุทธทั่วโลก จะไปทำบุญ ฟังธรรม และเวียนเทียนที่วัด