การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสสามเสาหลัก 29 พฤษภาคม 2562