การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสสามเสาหลัก 18 กันยายน 2562