การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนเรื่องเอกสาร ASEAN Collective Concept: An [Indo – Pacific]
Outlook 8 มีนาคม 2562 เชียงราย ประเทศไทย