โครงการประกวดภาพถ่าย National ASEAN 2019 Photography Contest ภายใต้หัวข้อ “Pride of ASEAN”

กรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ และสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดงานประกวดภาพถ่าย National ASEAN 2019 Photography Contest ภายใต้หัวข้อ “Pride of ASEAN” ชิงรางวัลกว่า 50 รางวัล มูลค่ารวมกว่า 400,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร

ผลงานที่ได้รับรางวัลจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจระดับอาเซียนในการจัดทำหนังสือภาพและจัดแสดงภาพถ่ายในงานประชุมสุดยอดอาเซียน (ASEAN SUMMIT 2019) เนื่องในโอกาสที่ประเทศไทยดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนในปี 2019

ผู้ที่สนใจสามารถส่งผลงานภาพถ่ายที่แสดงถึงความสำคัญของการรวมกลุ่มเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของอาเซียน และชื่นชมความงดงามของภูมิทัศน์ สถาปัตยกรรม วิถีชีวิตและวัฒนธรรมอาเซียน อันจะนำไปสู่ความรักและหวงแหนในภูมิภาค สร้างความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันบนพื้นฐานสังคมพหุวัฒนธรรม ได้ระหว่างวันที่ 1 – 31 มีนาคม 2562

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.rpst.or.th/ ทั้งนี้จะมีการประกาศผลงานที่ได้รับรางวัลในเดือนเมษายนที่จะถึงนี้