02
สิงหาคม
2562

การประชุมไตรภาคี ในฐานะที่ไทยเป็นประธานอาเซียนปี 2562 กับนาง Pascale Baeriswyl ปลัดกระทรวงการต่างประเทศแห่งสมาพันธรัฐสวิส

02
สิงหาคม
2562

การประชุมไตรภาคี ในฐานะที่ไทยเป็นประธานอาเซียนปี 2562 กับนาง Pascale Baeriswyl ปลัดกระทรวงการต่างประเทศแห่งสมาพันธรัฐสวิส

624

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 นางบุษยา มาทแล็ง ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เข้าร่วมการประชุมไตรภาคี ในฐานะที่ไทยเป็นประธานอาเซียนปี 2562 กับนาง Pascale Baeriswyl ปลัดกระทรวงการต่างประเทศแห่งสมาพันธรัฐสวิส ในฐานะที่สวิตเซอร์แลนด์เป็นคู่เจรจารายสาขา และนาย Hoang Anh Tuan รองเลขาธิการอาเซียนด้านประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน โดยได้หารือเกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือในด้านต่างๆ อาทิ การพัฒนาที่ยั่งยืน ป่าไม้ การบริหารจัดการภัยพิบัติ และการศึกษาด้านเทคนิคและอาชีวศึกษา เป็นต้น