11
สิงหาคม
2562

กิจกรรมเปิดตัวเครื่องบินลายตราสัญลักษณ์ประธานอาเซียน ปี 2562 ของไทย และ Sustainable ASEAN Tourism ของสายการบินแอร์เอเชีย

11
สิงหาคม
2562

กิจกรรมเปิดตัวเครื่องบินลายตราสัญลักษณ์ประธานอาเซียน ปี 2562 ของไทย และ Sustainable ASEAN Tourism ของสายการบินแอร์เอเชีย

1,285

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 นายวิชาวัฒน์ อิศรภักดี ที่ปรึกษากระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้เป็นประธานในกิจกรรมเปิดตัวเครื่องบิน Airbus รุ่น A320 ของสายการบินแอร์เอเชีย ซึ่งมีการวาดภาพตราสัญลักษณ์ประธานอาเซียน ปี 2562 ของไทย และลวดลายพร้อมข้อความ “Sustainable ASEAN Tourism” บนลำตัวภายนอกของเครื่องบิน ณ ศูนย์ซ่อมอากาศยานพาณิชย์ (Thai Aviation Industries : TAI) ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง โดยมีนาย Tony Fernandes ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มสายการบินแอร์เอเชียเป็นผู้กล่าวต้อนรับ นอกจากนี้ ยังมีผู้บริหารระดับสูงของสายการบินแอร์เอเชียทั้งจากประเทศไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ นางมิ่งขวัญ เมธเมาลี ประธานสมาคมการท่องเที่ยวอาเซียน และผู้บริหารของกระทรวงการต่างประเทศ ได้แก่ นายธฤต จรุงวัฒน์ หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการ ASEAN Task Force นางสาวบุษฎี สันติพิทักษ์ อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ และนายสุริยา จินดาวงษ์ อธิบดีกรมอาเซียน เข้าร่วมงานด้วย

นายวิชาวัฒน์ อิศรภักดี ที่ปรึกษากระทรวงการต่างประเทศ ได้กล่าวแสดงความยินดีและชื่นชมสายการบินแอร์เอเชียที่ร่วมสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี 2562 และส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบและยั่งยืนในอาเซียน โดยเครื่องบินลำดังกล่าวนับเป็นความสำเร็จที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างกระทรวงการต่างประเทศกับสายการบินแอร์เอเชีย ซึ่งสะท้อนถึงความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนและสอดคล้องกับแนวคิดหลักภายใต้การเป็นประธานอาเซียนของไทย “ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน” โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็น “ร่วมมือ ร่วมใจ” ด้วยความร่วมมือกับภาคเอกชนในการช่วยสร้างการรับรู้ต่อสาธารณชนเกี่ยวกับบทบาทของไทยในฐานะประธานอาเซียน ปี 2562 ในวงกว้าง โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายที่เป็นนักท่องเที่ยวและนักเดินทางทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่เดินทางในกลุ่มประเทศอาเซียนซึ่งเป็นเส้นทางบินหลักของเครื่องบินลำดังกล่าว และประเด็น “ความยั่งยืน” ผ่านการขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน   ซึ่งจะช่วยสนับสนุนเป้าหมายหลักของไทยในการพัฒนาและขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนให้เกิดความยั่งยืน ในทุกมิติ นอกจากนี้ สายการบินแอร์เอเชียยังมีบทบาทสำคัญในการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างประชาชนในภูมิภาคอาเซียนเพราะช่วยให้ประชาชนอาเซียนสามารถเดินทางไปมาหาสู่และท่องเที่ยวในอาเซียนได้สะดวกยิ่งขึ้น

นาย Tony Fernandes ได้กล่าวแสดงความยินดีต่อข้อริเริ่มที่สร้างสรรค์ของแอร์เอเชียที่นอกจากจะส่งเสริมความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังรวมถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่อนุรักษ์คุณค่าและความงดงาม ทางศิลปะวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่นให้คงอยู่ และการสร้างงาน สร้างรายได้ที่มั่นคงเพื่อให้ชุมชนสามารถเติบโตและพัฒนาได้อย่างยั่งยืนด้วย

เครื่องบินลำนี้จะคงลวดลายตราสัญลักษณ์ประธานอาเซียนของไทยและ “Sustainable ASEAN Tourism” เป็นระยะเวลา 3 ปี ซึ่งจะเป็นโอกาสที่ดีในการเผยแพร่และส่งต่อแนวคิดหลักเกี่ยวกับ “ความยั่งยืน”ที่ไทยให้ความสำคัญ รวมทั้งสร้างความรับรู้และการจดจำประเทศไทยในฐานะประธานอาเซียน ปี 2562 ได้ในระยะยาว