30
พฤษภาคม
2562

การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก 30 พฤษภาคม 2562

30
พฤษภาคม
2562

การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก 30 พฤษภาคม 2562

1,879

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 นางบุษยา มาทแล็ง ปลัดกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก เพื่อหารือความคืบหน้าประเด็นความร่วมมือในกรอบการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก (ซึ่งประกอบด้วยประเทศสมาชิกอาเซียน และประเทศคู่เจรจา ได้แก่ ออสเตรเลีย จีน อินเดีย ญี่ปุ่น นิวซีแลนด์ เกาหลีใต้ สหรัฐอเมริกา และรัสเซีย) แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับพัฒนาการของประเด็นภูมิภาคและระหว่างประเทศ และเตรียมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับคู่เจรจาระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2562