18
กันยายน
2562

การประชุมคณะทำงานภายใต้คณะมนตรีประสานงานอาเซียน ครั้งที่ 8 เพื่อหารือเกี่ยวกับการสมัครเข้าเป็นสมาชิกอาเซียนของติมอร์-เลสเต 18 กันยายน 2562

18
กันยายน
2562

การประชุมคณะทำงานภายใต้คณะมนตรีประสานงานอาเซียน ครั้งที่ 8 เพื่อหารือเกี่ยวกับการสมัครเข้าเป็นสมาชิกอาเซียนของติมอร์-เลสเต 18 กันยายน 2562

416

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562 เจ้าหน้าที่อาวุโสจากสามเสาความร่วมมืออาเซียน ได้แก่ เสาการเมืองความมั่นคง เสาเศรษฐกิจ และเสาสังคมและวัฒนธรรม ร่วมประชุมคณะทำงานภายใต้คณะมนตรีประสานงานอาเซียน ครั้งที่ 8 เพื่อหารือความคืบหน้าการพิจารณาการสมัครเข้าเป็นสมาชิกอาเซียนของติมอร์-เลสเต โดยที่ประชุมได้รับทราบผลการเยือนและแบ่งปันประสบการณ์การเยือนติมอร์-เลสเตของคณะค้นหาข้อเท็จจริงจากประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ระหว่างวันที่ 3 – 6 กันยายน 2562

 

คลังรูปภาพ : การประชุมคณะทำงานภายใต้คณะมนตรีประสานงานอาเซียน ครั้งที่ 8 เพื่อหารือเกี่ยวกับการสมัครเข้าเป็นสมาชิกอาเซียนของติมอร์-เลสเต