29
พฤษภาคม
2562

การประชุมคณะทำงานภายใต้คณะมนตรีประสานงานอาเซียน ครั้งที่ 7 เพื่อหารือเกี่ยวกับการสมัครเข้าเป็นสมาชิกอาเซียนของติมอร์-เลสเต

29
พฤษภาคม
2562

การประชุมคณะทำงานภายใต้คณะมนตรีประสานงานอาเซียน ครั้งที่ 7 เพื่อหารือเกี่ยวกับการสมัครเข้าเป็นสมาชิกอาเซียนของติมอร์-เลสเต

838

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 เจ้าหน้าที่อาวุโสจากสามเสาความร่วมมืออาเซียน ได้แก่ เสาการเมืองความมั่นคง เสาเศรษฐกิจ และเสาสังคมและวัฒนธรรม ร่วมประชุมคณะทำงานภายใต้คณะมนตรีประสานงานอาเซียน ครั้งที่ 7 เพื่อหารือความคืบหน้าการพิจารณาการสมัครเข้าเป็นสมาชิกอาเซียนของติมอร์-เลสเต