13
กันยายน
2562

แถลงข่าวร่วม การประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (AEM) ครั้งที่ 51

13
กันยายน
2562

แถลงข่าวร่วม การประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (AEM) ครั้งที่ 51

1,040

แถลงข่าวร่วม
การประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (AEM) ครั้งที่ 51
วันที่ 6 กันยายน 2019

***************************

การประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (AEM) ครั้งที่ 51 จัดขึ้นในวันที่ 6 กันยายน 2019 ณ กรุงเทพฯ โดยมีนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ของไทยเป็นประธานการประชุม

รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนได้แลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับการพัฒนาของโลกและภูมิภาค ทบทวนการดำเนินการตามแผนงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2025 (AEC Blueprint 2025) ความคืบหน้าการดำเนินการในประเด็นด้านเศรษฐกิจที่ไทยในฐานะประธานอาเซียนผลักดันให้อาเซียนร่วมดำเนินการให้สำเร็จในปีนี้ (Priority Economic Deliverables) 13 ประเด็น รวมทั้งความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับภายนอกภูมิภาค

การพัฒนาของภูมิภาคและโลก

รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนรับทราบการเจริญเติบโตของอาเซียนในภาพรวมคงที่ที่ร้อยละ 5.2 ในปี 2018 เท่ากับปีที่ผ่านมา แต่คาดว่าจะเติบโตปานกลางในปี 2019 และ 2020 ที่ร้อยละ 4.8 และ 4.9 ตามลำดับ การค้าและการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) ในปี 2018 สูงขึ้น โดยการค้าสินค้าในอาเซียนเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.7 การค้าบริการเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.6 ในขณะที่ FDI เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.3 เป็น 154.7 พันล้าน

การค้าระหว่างกันภายในภูมิภาค (Intra-ASEAN) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 23 และการลงทุนร้อยละ 15.9 โดยมีจีน สหภาพยุโรป และสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศคู่ค้าสามอันดับแรกในปี 2018 และสหภาพยุโรป ญี่ปุ่น และจีนเป็นแหล่งลงทุนสามอันดับแรกของอาเซียน

ท่ามกลางความไม่แน่นอนและความตึงเครียดทางการค้า รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนยังคงมุ่งมั่นกับการบูรณาการทางเศรษฐกิจและการดำเนินการตามเป้าหมายในการขยายการค้าระหว่างกันในอาเซียนให้เพิ่มเป็นสองเท่าภายในปี 2025 ด้วยการมีระบบการค้าที่เปิดกว้าง มีส่วนร่วม และยึดถือกฎเกณฑ์กติกา และเศรษฐกิจที่มีการเตรียมพร้อมรับมือกับการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4

การดำเนินการตามแผนงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2025

รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนรับทราบการดำเนินการติดตามและการประเมินการตามแผนงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Blueprint 2025) โดยเฉพาะการตรวจเยี่ยมประเทศบรูไนและมาเลเซียในปี 2018 และเตรียมไปตรวจเยี่ยมเมียนมาและสิงคโปร์ในปีนี้ และการเตรียมการทบทวนพิมพ์เขียวอาเซียน หรือแผนงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2025 (AEC Blueprint 2025) ระยะกลาง ซึ่งจะดำเนินการทบทวนระหว่างปี 2020 ถึงต้นปี 2021

ประเด็นด้านเศรษฐกิจที่ไทยในฐานะประธานอาเซียนผลักดันให้อาเซียนร่วมดำเนินการให้สำเร็จในปีนี้ (Priority Economic Deliverables)

รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนยินดีกับความคืบหน้าการดำเนินการตาม Priority Economic Deliverables ภายใต้แนวคิด “ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน” หรือ “Advancing Partnership for Sustainability” และแสดงการสนับสนุนให้ดำเนินการสำเร็จตามเวลา โดยเฉพาะยินดีกับ 3 ใน 13 ประเด็นที่ทำสำเร็จแล้ว ได้แก่ การพัฒนากลไกการระดมทุนสำหรับโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การจัดทำแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของตลาดทุนอาเซียน และการจัดทำความบันทึกความเข้าใจระหว่างศูนย์พลังงานอาเซียนและมหาวิทยาลัย/หรือสถาบันวิจัยในอาเซียนเพื่อสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาเชื้อเพลิงชีวภาพและพลังงานชีวภาพในภูมิภาคอาเซียน นอกจากนี้ ยังยินดีที่บรูไนและกัมพูชาได้ร่วมแลกเปลี่ยนเอกสารในรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Form D) ผ่านระบบโยงระบบอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียวของอาเซียน (ASEAN Single Window) แล้วในปีนี้ ร่วมกับประเทศสมาชิก 5 ประเทศที่ได้เริ่มเชื่อมโยงก่อน (อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม) ทำให้ประเทศสมาชิกอาเซียนแลกเปลี่ยนเอกสาร e-form D ทางอิเล็กทรอนิกส์จนถึงปัจจุบัน ได้ 7 ประเทศ และรับทราบว่าประเทศสมาชิกที่เหลืออีก 3 ประเทศ (ฟิลิปปินส์ เมียนมา และสปป. ลาว) มีความคืบหน้าที่สำคัญ โดยมุ่งหวังให้เข้าร่วมให้ครบทั้ง 10 ประเทศภายในปีนี้

รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนให้การรับรองและเห็นชอบความสำเร็จเพิ่มเติมอีก 4 ประเด็น คือ 1) ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมของอาเซียนไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 2) แผนการดำเนินงานตามกรอบการบูรณาการด้านดิจิทัลของอาเซียน (DIFAP) 2019-2025 3) แนวทางการพัฒนาแรงงานมีทักษะ/ผู้ประกอบวิชาชีพเพื่อรับมือกับการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 และ 4) การส่งเสริมการใช้ดิจิทัลสำหรับผู้ประกอบการรายย่อยอาเซียน นอกจากนี้ ยังได้รับทราบความคืบหน้าประเด็นอื่นๆ ที่เหลืออีก 6 ใน 13 ประเด็นที่อาเซียนจะร่วมกันขับเคลื่อนให้สำเร็จในปีนี้ที่ไทยเป็นประธาน เช่น แผนงานด้านนวัตกรรมของอาเซียน 2019-2025 และประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการเงิน การท่องเที่ยว และประมง รวมทั้งการสรุปการเจรจาความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP)

การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4

รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนยืนยันถึงความจำเป็นในการเตรียมรับมือกับการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 (4IR) ที่มีทั้งโอกาสและความท้าทาย โดยแสดงการสนับสนุนการจัดทำยุทธศาสตร์ ในภาพรวมของอาเซียนในเรื่อง 4IR ซึ่งเป็นผลจากการประชุมคณะกรรมการรายสาขาด้านเศรษฐกิจของอาเซียนสมัยพิเศษเพื่อหารือประเด็น 4IR ที่ครอบคลุมการดำเนินงานและข้อริเริ่มต่างๆ ที่มีในแต่ละเสาประชาคมอาเซียน

ในส่วนของระบบศุลกากรผ่านแดนอาเซียน (ASEAN Customs Transit System: ACTS) รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนยินดีในความพยายามเริ่มดำเนินโครงการนำร่องในระเบียงเศรษฐกิจแนวเหนือ-ใต้ (มาเลเซีย สิงคโปร์ และไทย) และระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออก-ตะวันตก (กัมพูชา สปป.ลาว และเวียดนาม) โดยจะดำเนินการเต็มรูปแบบระหว่าง 6 ประเทศ ภายในเดือนเมษายน 2020 ซึ่งเมียนมาจะร่วมดำเนินการภายในปลายปี 2020 โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกการขนย้ายสินค้าผ่านแดนระหว่างกัน

รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนยินดีกับการเริ่มทบทวนตารางข้อผูกพันการลดภาษีเพื่อปรับจากระบบ AHTN 2017 ในเดือนกรกฎาคม 2019 เพื่อจะปรับปรุงเป็นระบบ AHTN 2022 โดยการปรับปรุงพิกัดศุลกากรระบบ HS สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี รูปแบบการค้า และตอบสนอง ความต้องการของผู้ใช้งาน ทั้งนี้ ตั้งเป้าหมายจะใช้ระบบ AHTN 2022 ในประเทศสมาชิกอาเซียนในวันที่ 1 มกราคม 2022

มาตรฐานและการรับรอง

รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนยินดี ในการจัดทำแนวปฏิบัติที่ดีด้านกฎระเบียบของอาเซียน (ASEAN Guidelines on Good Regulatory Practice: GRP) ซึ่งคำนึงถึงหลักการสำคัญเรื่องความโปร่งใส การแจ้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบและมีโอกาสในการให้ความเห็นก่อนประกาศใช้ ทั้งนี้ ยินดีที่มีความคืบหน้าในการเจรจาข้อตกลงยอมรับร่วมผลการตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยสาขาอาคารและวัสดุก่อสร้าง ซึ่งตั้งเป้าหมายสรุปภายในปี 2019 รวมทั้งการเตรียมลงนามข้อตกลงยอมรับร่วมผลการตรวจสอบมาตรฐาน (MRA) ผลิตภัณฑ์ยานยนต์ภายในปี 2019

การค้าบริการ

รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนยินดีในข้อสรุปความตกลงการค้าบริการอาเซียน (ASEAN Trade in Services Agreement: ATISA) โดยมุ่งหวังการลงนามให้สำเร็จจาก 1 ประเทศสมาชิกที่เหลือ คือ ฟิลิปปินส์ ซึ่งขึ้นอยู่กับกระบวนการภายในประเทศ โดยรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนมอบหมายให้เจ้าหน้าที่สรุปแผนงานในการส่งกำหนดเวลาสำหรับมาตรการที่ไม่สอดคล้องกับพันธกรณี (Schedules of Non-Conforming Measures) เพื่อเตรียมการสำหรับ ATISA ภายในปีนี้

รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนยินดีกับการเริ่มใช้เว็บไซต์แอสซิส ASSIST (ASEAN Solutions for Investment, Service and Trade) ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2019 เพื่อให้ผู้สนใจที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับมาตรการการค้าของอาเซียนได้สอบถามเจ้าหน้าที่อาเซียนผ่านทางเว็บไซต์

การลงทุน

รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนยินดีที่ความตกลงว่าด้วยการลงทุนอาเซียน (ASEAN Comprehensive Investment Agreement: ACIA) ได้ข้อสรุปและคาดว่าจะได้รับการลงนามครบถ้วนภายในปีนี้ และรับทราบความพยายามของประเทศสมาชิกอาเซียนในการลดข้อจากัดด้านการลงทุนเพิ่มเติม

นโยบายการแข่งขัน

รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน รับทราบ ความคืบหน้าการดำเนินการประเด็นสำคัญในปี 2019 จานวน 4 ประเด็น ได้แก่ 1) การจัดทำ Peer Review Guidance Document 2) การจัดทำ ASEAN Toolkit on Enforcement Strategies 3) Trainers Guide to Market Studies 4) การจัดทำรายงานการวิจัยเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างของกฎหมายด้านการแข่งขันของอาเซียน

นอกจากนี้ ยังได้จัดประชุม ASEAN Competition Enforcers Network (ACEN) เพื่อหารือการพัฒนา template สำหรับแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับคดีที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความร่วมมือเชื่อมโยงกันและมีผลบังคับใช้ร่วมกัน

การคุ้มครองผู้บริโภค

รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนรับทราบประเด็นสำคัญของคณะกรรมการอาเซียนด้านการคุ้มครองผู้บริโภค (ASEAN Committee on Consumer Protection: ACCP) ในปี 2019 จำนวน 3 ประเด็น ได้แก่ 1) รับรอง Online Business Code of Conduct เพื่อสนับสนุนให้ภาคธุรกิจส่งมอบบริการออนไลน์ที่คำนึงผลประโยชน์ของผู้บริโภค 2) รับรอง ASEAN Framework on Cross-Border Cooperation 3) รับรองการจัดทำแนวทางเพิ่มขีดความสามารถด้านการคุ้มครองผู้บริโภคช่วงปี 2019-2025
รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนรับทราบการพัฒนาเอกสารแนวทางสำหรับดัชนีการเพิ่มขึ้นของความเข้มแข็งและประสิทธิภาพของผู้บริโภคในอาเซียน (ASEAN Consumer Empowerment Index: ACEI)

ทรัพย์สินทางปัญญา

รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนรับทราบความก้าวหน้าและยินดีที่มีประเทศคู่เจรจาแสดงความสนใจในการสนับสนุนข้อเสนอการจัดตั้งสถาบันทรัพย์สินทางปัญญาของอาเซียน (ASEAN IP Academy) เพื่อจัดฝึกอบรมด้านทรัพย์สินทางปัญญาให้แก่ประเทศสมาชิกอาเซียน รวมถึง การเปิดตัวโครงการแลกเปลี่ยนผลการตรวจสอบสิทธิบัตรของอาเซียน ซึ่งจะสนับสนุนในการแลกเปลี่ยนผลการตรวจสอบสิทธิบัตรในด้านที่เกี่ยวข้องกับการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 (4IR) โดยตั้งเป้าที่จะดำเนินการตรวจสอบเบื้องต้นภายใน 6 เดือน

แนวทางการปฏิบัติที่ดีด้านกฎระเบียบ

รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนรับทราบถึงความก้าวหน้าของ การศึกษาระบบการบริหารจัดการกฎระเบียบ เพื่อยกระดับของการดำเนินการด้านกฎระเบียบทางเทคนิคให้เป็นไปตามแนวทางหลักปฏิบัติ ที่ดีด้านกฎระเบียบของอาเซียน (ASEAN Good Regulatory Practice: ASEAN GRP )

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนรับทราบถึงการดำเนินการภายใต้แผนงานด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของอาเซียน และยินดีกับความพยายามของประเทศสมาชิกในการเพิ่มความโปร่งใส โดยเปิดเผยกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เป็นภาษาอังกฤษในเว็บไซต์ รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนยังเห็นชอบแผนงานการดำเนินการด้านเศรษฐกิจดิจิทัลของอาเซียน โดยแผนการดำเนินงานตามกรอบบูรณาการด้านดิจิทัลของอาเซียน จะได้รับการเห็นชอบในคณะมนตรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนยินดีกับความก้าวหน้าในการสนับสนุนการดำเนินกิจการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ผ่านการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลมาใช้ รวมถึงพัฒนา ขีดความสามารถให้พร้อมรับมือและใช้ประโยชน์จากเศรษฐกิจดิจิทัล นอกจากนี้ รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนยังได้แสดงความพอใจกับความก้าวหน้าของการพัฒนารูปแบบธุรกิจที่ครอบคลุม โดยให้บริษัทขนาดใหญ่ให้การช่วยเหลือและสนับสนุนบริษัทขนาดเล็ก

ระบบสถิติของประชาคมอาเซียน

รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนรับทราบถึงการพัฒนาทางด้านสถิติในภูมิภาคให้มีฐานข้อมูลด้านสถิติที่เป็นหนึ่งเดียว อีกทั้งรับทราบการนำระบบ ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) มาใช้เพื่อพัฒนาระบบสถิติในภูมิภาค รวมถึง รัฐมนตรีเศรษฐกิจฯ ยังสนับสนุนกิจกรรมความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกในการแบ่งปันข้อมูลสถิติ

การลดช่องว่างของการพัฒนา

รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนเน้นย้ำถึงความตั้งใจในการลดช่องว่างของการพัฒนาระหว่างประเทศสมาชิก โดยยินดีที่ประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศนอกภูมิภาคให้ความช่วยเหลือแก่ กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม ซึ่งมีการพัฒนาทางเศรษฐกิจในช่วง 20 ปีที่ผ่านมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผล ในเชิงบวกต่อการลดความยากจน

ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน

รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนแสดงการสนับสนุนให้เพิ่มความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน โดยให้พัฒนากลไกที่จะสามารถให้ภาคเอกชนสามารถเสนอ และให้คำแนะนำแก่ภาครัฐของอาเซียนได้ นอกจากนี้ รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนแสดงความยินดีที่สภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียนได้มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในอาเซียน ผ่านโครงการ AHEAD รวมถึงการจัดทำ แนวทางการพัฒนาแรงงานมีทักษะ/ผู้ประกอบวิชาชีพเพื่อรับมือกับการปฏิวัติอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4 ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ของไทย

ความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศนอกภูมิภาค

รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนเน้นย้าถึงความสำคัญของการมีความสัมพันธ์ที่เข้มแข็งกับประเทศคู่เจรจา

รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนยินดีกับการดำเนินการตามพิธีสารยกระดับ ACFTA ได้ อย่างสมบูรณ์ และมุ่งหวังที่จะมีความคืบหน้าในประเด็นคงค้าง อาทิ การเปิดเสรีการค้าสินค้าเพิ่มเติม โดยรับทราบว่าอาจเริ่มการหารือในประเด็นการเปิดเสรีการค้าสินค้าเพิ่มเติมรวมถึงการเปิดเสรีและคุ้มครองการลงทุนในการประชุมคณะกรรมการร่วม ACFTA ในปี 2020

รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนรับทราบว่าปีนี้ครบรอบ 10 ปี FTA AANZFTAและยินดีกับ การดำเนินตามพิธีสารแก้ไข AANZFTA อย่างสมบูรณ์ เห็นชอบแผนงานของคณะกรรมการร่วมในการดำเนินการยกระดับ AANZFTA และมอบหมายเจ้าหน้าที่เริ่มการเจรจาในการประชุมคณะกรรมการร่วม AANZFTA ครั้งที่ 12 เดือนมิถุนายน 2020

รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนรับทราบความคืบหน้าการเจรจาเปิดเสรีสินค้าอ่อนไหวเพิ่มเติมภายใต้ความตกลงการค้าสินค้าอาเซียน-เกาหลี และมุ่งหวังที่จะสรุปผลการเจรจาภายในสิ้นปีนี้ และเห็นชอบว่าการเริ่มต้นดำเนินการทบทวนความตกลงการค้าสินค้าอาเซียน-อินเดีย มีความสำคัญ โดยมอบหมายให้รื้อฟื้นการทบทวนฯ ในปี 2020 ภายหลังการสรุปผลการเจรจา RCEP

รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนยินดีกับการลงนามพิธีสารฉบับที่ 1 เพื่อแก้ไขความตกลง AJCEP เพื่อผนวกเรื่องการค้าบริการ การเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดา และการลงทุน และมุ่งหวังที่จะให้ความตกลงฯ มีผลบังคับใช้ภายในปี 2019

รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนรับทราบการมีผลบังคับใช้ของ AHKFTA และ AHKIA ในเดือนมิถุนายน 2019 สำหรับฮ่องกง ไทย สิงคโปร์ เมียนมา เวียดนาม และ สปป.ลาว

รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนทบทวนความคืบหน้าการดำเนินความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจการค้ากับ non-FTA partners รวมทั้งความสนใจที่จะขยายความสัมพันธ์กับอาเซียน และรับทราบว่าคณะทำงานร่วม ASEAN-EU FTA จะมีการประชุมครั้งที่ 3 ในเดือนพฤศจิกายน 2019 เพื่อหารือร่างโต้ตอบ Framework on the parameter for a future ASEAN-EU FTA ของฝ่าย EU

รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนยินดีกับความคืบหน้าการดำเนินงานตาม 1) แผนงานในการดำเนินงานตามแถลงการณ์ร่วมอาเซียน-แคนาดา ด้านการค้าการลงทุน 2) แผนงาน 2018-2019 TIFA และ E3 Initiatives 3) Post 2017 ASEAN-Russia Trade and Investment Cooperation Work Programme และมุ่งหวังที่จะให้ความเห็นชอบต่อ แผนงานความร่วมมือระหว่างอาเซียนและยูเรเซีย

รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนสนับสนุนระบบการค้าพหุภาคีที่อยู่บนพื้นฐานของกฎเกณฑ์และความสำคัญของการหารือเรื่องการปฏิรูป WTO

รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนยินดีกับความคืบหน้าการเจรจา RCEP และยืนยันว่าการสรุปผลการเจรจาฯ ตามเป้าหมายที่ผู้นาตั้งไว้ถือเป็นความสำคัญลำดับแรกของอาเซียน

รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนยินดีกับการสรุปผลการการเจรจาเพื่อปรับปรุงพิธีสารว่าด้วยกลไกระงับข้อพิพาทด้านเศรษฐกิจของอาเซียน

รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนขอบคุณ ERIA ที่ได้ร่วมดำเนินงานกับ UNCTAD ในการพัฒนาฐานข้อมูล NTM รวมถึงการดำเนินงานวิจัยเพื่อสนับสนุนการรวมกลุ่มทางเศณษฐกิจของอาเซียนอย่างต่อเนื่อง เช่น การศึกษาเกี่ยวกับการจัดทำตัวชี้วัดด้านการอำนวยความสะดวกทางการค้า (ASTFI) และการลดต้นทุนธุรกรรมทางการค้าลง 10% ภายในปี 2020 และการศึกษาเรื่องการจัดทำระบบบริหารจัดการกฎระเบียบตามหลักการ GRP การสนับสนุนการเจรจา RCEP และการจัดทำแนวทางในการพัฒนาทักษะแรงงาน/ ผู้ประกอบวิชาชีพเพื่อรับมือกับ 4IR

การปฏิรูปองค์การการค้าโลก

รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนเน้นย้าความมุ่งมั่นในการสนับสนุนระบบการค้าที่เปิดกว้าง ไม่เลือกปฏิบัติ และเป็นไปตามกฎเกณฑ์ ในการนี้ ที่ประชุมรับทราบถึงความเร่งด่วนของการปฏิรูประบบและการดำเนินการขององค์การการค้าโลก ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นรวมทั้งครอบคลุมการดำเนินการของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะกลไกการระงับข้อพิพาทเพื่อให้ระบบและกลไกต่าง ๆ ขององค์การการค้าโลกสามารถดำเนินการต่อไปได้และสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมการค้าโลกในปัจจุบัน

การช่วยเหลือด้านเทคนิกและการเสริมสร้างความสามารถ

รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนขอบคุณการให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคและการดำเนินโครงการเพิ่มขีดความสามารถโดยหุ้นส่วนนอกภูมิภาค

 

 

************************************

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมที่นี่ ⇓

แถลงข่าวร่วมการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (AEM) ครั้งที่ 51