28
สิงหาคม
2562

การประชุม ASEAN Connectivity Symposium ครั้งที่ 10 ในหัวข้อ “Connecting ASEAN through Financing Sustainable Infrastructure”

28
สิงหาคม
2562

การประชุม ASEAN Connectivity Symposium ครั้งที่ 10 ในหัวข้อ “Connecting ASEAN through Financing Sustainable Infrastructure”

1,749

ข่าวสารนิเทศ
การประชุม ASEAN Connectivity Symposium ครั้งที่ 10
ในหัวข้อ “Connecting ASEAN through Financing Sustainable Infrastructure”
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรม Centara Grand at CentralWorld กรุงเทพฯ

 

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 กระทรวงการต่างประเทศเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ASEAN Connectivity Symposium ครั้งที่ 10 ในหัวข้อ “Connecting ASEAN through Financing Sustainable Infrastructure” ร่วมกับสถาบันวิจัยทางเศรษฐกิจเพื่ออาเซียนและเอเซียตะวันออก (Economic Research Institute for ASEAN and East Asia – ERIA) และสำนักเลขาธิการอาเซียน ณ โรงแรม Centara Grand at CentralWorld กรุงเทพฯ ในปีนี้ ครบรอบ 10 ปี ของการจัดการประชุม Symposium โดยที่ประชุมฯ ได้หารือแนวทางการส่งเสริมความเชื่อมโยงในภูมิภาค ด้วยการส่งเสริมทางเลือกด้านนวัตกรรมทางหารเงินสำหรับการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานตามแผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน 2025 (Master Plan on ASEAN Connectivity 2025 – MPAC 2025) การประชุมดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิดหลัก “ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน” ของการเป็นประธานอาเซียนของไทย ซึ่งมุ่งส่งเสริมความยั่งยืนในทุกมิติและการไปสู่อาเซียนที่เชื่อมโยงกันอย่างไร้รอยต่อ (Seamless ASEAN)

ในโอกาสเดียวกัน นายอรรถยุทธ์ ศรีสมุทร รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ได้กล่าวสุนทรพจน์เปิดงาน (Opening Speech) โดยเน้นย้ำเหตุผลของไทยในฐานะประธานอาเซียนที่ให้ความสำคัญในการเสริมสร้างความเชื่อมโยงในภูมิภาคด้วยเหตุผลหลัก 3 ประการ ได้แก่ (1) ความเชื่อมโยงเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการรับมือกับ
ความท้าทายต่าง ๆ ทั้งในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ตลอดจนเป็นประเด็นที่เวมีระหว่างประเทศได้ให้ความสำคัญและมีการหารือกันอย่างกว้างขวาง อาทิ ที่ประชุม Belt and Road Forum และ G20 (2) ความต้องการด้านการเงินสำหรับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานยังคงเป็นความท้าทายสำคัญที่อาเซียนประสบ ทังนี้ ไทยสนับสนุนแนวทางนวัตกรรมการจัดหาเงินทุนเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของอาเซียน ได้แก่ “กองทุนการเงินแบบทั่วถึง” (Inclusive Finance Facility) และ “กองทุนการเงินสีเขียวของอาเซียน” (ASEAN Catalytic Green Finance Facility) และ (3) ยุทธศาสตร์ด้านความเชื่อมโยงต่าง ๆ ในภูมิภาคควรเกื้อหนุนซึ่งกันและกันเพื่อส่งเสริมการเติบโตที่ครอบคลุมและการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยแนวทาง “การเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ความเชื่อมโยงต่าง ๆ” ในภูมิภาค (Connecting the Connectivities) จะไม่เพียงช่วยเชื่อมระหว่างอาเซียนกับหุ้นส่วนต่าง ๆ แต่ยังช่วยนำไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก/ อินโด-แปซิฟิก

การประชุม Symposium ครั้งที่ 10 มีผู้เข้าร่วมมากกว่า 180 คน จากประเทศสมาชิกอาเซียน องค์กรรายสาขาของอาเซียน ประเทศคู่เจรจาและภาคีภายนอกของอาเซียน สำนักเลขาธิการอาเซียน สถาบันวิจัยทางเศรษฐกิจเพื่ออาเซียนและเอเซียตะวันออก สถาบันการเงินระหว่างประเทศ องค์กรระหว่างประเทศ และผู้เชี่ยวชาญ รวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากภาครัฐและภาคเอกชน