22
พฤษภาคม
2562

ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนและการประชุมที่เกี่ยวข้องระหว่างวันที่ 27-31 พฤษภาคม 2562 ที่กรุงเทพฯ

22
พฤษภาคม
2562

ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนและการประชุมที่เกี่ยวข้องระหว่างวันที่ 27-31 พฤษภาคม 2562 ที่กรุงเทพฯ

3,024

ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การประชุมร่วมเจ้าหน้าที่อาวุโสสามเสาหลัก การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสความร่วมมืออาเซียนบวกสาม การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสการประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก และการประชุมคณะทำงานภายใต้คณะมนตรีประสานงานอาเซียน ครั้งที่ 7 เพื่อหารือเกี่ยวกับการสมัครเข้าเป็นสมาชิกอาเซียนของติมอร์-เลสเต ระหว่างวันที่ 27-31 พฤษภาคม 2562 ที่กรุงเทพฯ โดยมีนางบุษยา มาทแล็ง ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธาน ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมการสำหรับการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 34 ซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 22-23 มิถุนายน 2562 รวมทั้งการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ 52 และการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2562 ที่กรุงเทพฯ

ประเด็นสำคัญที่คาดว่าจะมีการหารือประกอบด้วย การกระชับความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะการผลักดันประเด็นที่ไทยให้ความสำคัญภายใต้การดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนในปี 2562 ที่มุ่งเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนเพื่อส่งเสริมความยั่งยืนในทุกมิติ การหารือเกี่ยวกับแนวทางในการเพิ่มพูนความสัมพันธ์และความร่วมมือกับภาคีภายนอกของอาเซียน รวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ภายในภูมิภาคและระหว่างประเทศที่อาจส่งผลกระทบต่อสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาค

นอกจากนี้ ไทยยังจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะทำงานภายใต้คณะกรรมาธิการสำหรับเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสข้อริเริ่มลุ่มน้ำโขงตอนล่าง และการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสมิตรประเทศลุ่มน้ำโขงตอนล่าง อันแสดงให้เห็นถึงบทบาทของไทยในการส่งเสริมสันติภาพและสร้างความเกื้อกูลระหว่างยุทธศาสตร์ความเชื่อมโยงต่าง ๆ ในภูมิภาค เพื่อให้บรรลุเป้าหมายเรื่องการเสริมสร้างความมั่นคงที่ยั่งยืน การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมทั้งความมั่นคงของมนุษย์ที่ยั่งยืน เพื่อมุ่งไปสู่การสร้างประชาคมอาเซียนที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง และมองไปสู่อนาคต