23
มิถุนายน
2562

ถ้อยแถลงนายกรัฐมนตรี พิธีเปิดการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 34

23
มิถุนายน
2562

ถ้อยแถลงนายกรัฐมนตรี พิธีเปิดการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 34

1,507

ถ้อยแถลงนายกรัฐมนตรี

พิธีเปิดการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 34

วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 – o9.45 น.

ณ ห้อง Crystal Hall โรงแรมดิ แอทธินี กรุงเทพฯ

********

Your Majesty,

Excellencies,

Honoured Guests,

1. I wish to welcome all of you to the Kingdom of Thailand, the birthplace of ASEAN. May I now speak in Thai, please put on your headphones.

2. “We dare to dream, we care to share.” เรากล้าฝัน เรายินดีจะแบ่งปัน เนื้อร้องของเพลงดิอาเซียนเวย์ (The ASEAN Way) ที่ได้ยินเมื่อสักครู่นี้ สะท้อนเส้นทางตลอด 5 ทศวรรษที่ผ่านมาของอาเซียนได้ดีที่สุด

3. มองย้อนกลับไปเมื่อ 52 ปีที่แล้ว รัฐมนตรีต่างประเทศ 5 ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ลงนาม ในปฏิญญากรุงเทพฯ ที่พระราชวังสราญรมย์ ถือว่าเป็นจุดกาเนิดของอาเซียน ก็คงมีน้อยคนที่จะคาดคิดว่า ในความกล้าที่จะฝันในวันนั้น อาเซียนได้พัฒนาจากสมาคมเล็ก ๆ ของ 5 ชาติสู่ประชาคมที่เหนียวแน่นของ 10 ประเทศ และด้วยความกล้าที่จะฝันจากรุ่นสู่รุ่น เราได้เติบโตเป็นประชาคมที่เป็นปึกแผ่น มีสันติภาพและมั่นคง มีกฎกติกา เป็นเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดอันดับ 6 ของโลก และมีความร่วมมือที่ครอบคลุมทุกสาขา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของประชาชนอาเซียนทุกคน

4. เราได้ร่วมทุกข์ ร่วมสุข ฝ่าฟันอุปสรรคร่วมกันมาโดยตลอด ตั้งแต่ยุคสงครามเย็นจนถึงปัจจุบัน ในวันที่ เราประสบกับวิกฤตทางการเงินและเศรษฐกิจในเอเชีย อาเซียนคือพลังสาคัญที่จับมือกับมิตรประเทศ ในการฟันฝ่าอุปสรรคและสามารถฟื้นตัวทางเศรษฐกิจได้อย่างรวดเร็ว และในวันที่เราพบเจอกับภัยพิบัติ ทางธรรมชาติครั้งใหญ่ไม่ว่าจะเป็นแผ่นดินไหว คลื่นยักษ์สึนามิ หรือพายุไซโคลน พวกเราชาวอาเซียนก็ไม่เคยทอดทิ้งกัน มีแต่จะยื่นมือช่วยเหลือกัน ด้วยจิตสานึกของการเป็นประชาคมอาเซียน ประชาคมเดียวกัน วันนี้ ภูมิภาคของเรายังคงสงบสุข ปราศจากสงครามและการสู้รบ เพราะอาเซียนย้าเตือนให้พวกเราเคารพใน ความแตกต่างหลากหลายและอยู่ร่วมกันอย่างสันติ

5. ในวันนี้นั้น พวกเราผู้นาอาเซียนจะร่วมกันประกาศการเปิดตัวคลังเก็บสิ่งของช่วยเหลือทางไกลของอาเซียนภายใต้โครงการจัดตั้งระบบโลจิสติกส์ฉุกเฉินสาหรับใช้ในกรณีเกิดภัยพิบัติของอาเซียน (DELSA) และการยกระดับศูนย์แพทย์ทหารอาเซียนให้เป็นองค์กรของอาเซียนในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพของอาเซียนในการบริหารจัดการผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ

6. และในยุคนี้ ที่การแข่งขันทางการค้าและการเมืองระหว่างประเทศเข้มข้นขึ้น ปัญหาการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติเพิ่มสูงขึ้น เทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างก้าวกระโดดได้เปลี่ยนแปลงชีวิตมากขึ้น ปัญหาสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้ทาลายระบบนิเวศให้เสื่อมโทรม หากไม่มีอาเซียน เราจะรับมือกับความท้าทายเหล่านี้ได้อย่างไร แต่ละประเทศโดยลาพังจะสามารถเผชิญหน้ากับความท้าทายทุกอย่างได้มากน้อยเพียงใด ผมนั้นเอง เชื่อมั่นว่าพลังของอาเซียนที่เข้มแข็งและเป็นน้าหนึ่งใจเดียวกันของพวกเราคือคาตอบที่จะช่วยให้พวกเราก้าวผ่านทุกความท้าทายในครั้งนี้ และสามารถวางรากฐานที่มั่นคงให้กับอนุชนรุ่นหลังได้

7. นั่นคือเหตุผลที่ไทยได้ประกาศแนวคิดหลัก “ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน (Advancing Partnership for Sustainability)” ด้วยความฝันที่จะให้อาเซียนเป็นประชาคมที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง โดยต่อยอดจากสิ่งดี ๆ ที่อาเซียนได้สร้างกันมาในอดีต และมองไปสู่อนาคตเพื่อความสุขของชนรุ่นหลังที่จะเห็นภูมิภาคที่มีสันติภาพ เสถียรภาพ และความรุ่งเรืองต่อไปอย่างยั่งยืน

8. ประการแรก เราฝันที่จะเห็นอาเซียนก้าวไกล (Advancing) ให้อาเซียนมองและก้าวไปสู่อนาคตด้วยกัน อย่างไม่หยุดนิ่ง ใช้ประโยชน์จากยุค 4.0 สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างภูมิคุ้มกันจากเทคโนโลยี ที่ก้าวกระโดด เพื่อมุ่งไปสู่ดิจิทัลอาเซียนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Digital and Green ASEAN)

9. ประการที่สอง เราฝันที่จะเห็นอาเซียนร่วมมือ ร่วมใจ (Partnership) ด้วยการร่วมมือที่ใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้น ทั้งในอาเซียนกันเองและกับภาคีนอกภูมิภาค เพื่อจะส่งเสริมให้อาเซียนเป็นแกนกลางของภูมิภาค และเพิ่มบทบาทอาเซียนในการแก้ไขปัญหาระดับภูมิภาคและระดับโลก รวมไปถึงส่งเสริมความเชื่อมโยงในทุกมิติ ตั้งแต่โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล กฎระเบียบ และความเชื่อมโยงระหว่างประชาชน เพื่อก้าวไปสู่อาเซียนที่ไร้รอยต่อ (Seamless ASEAN) และเชื่อมโยงกับประชาคมโลกโดยผ่านยุทธศาสตร์เชื่อมความเชื่อมโยงของทุกฝ่าย

10. และประการสุดท้าย เราต่างฝันที่จะเห็นอาเซียนมีความยั่งยืน (Sustainability) คือความยั่งยืนในทุกมิติ ตั้งแต่ด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ไปจนถึงความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งนับจากนี้ ความยั่งยืนในทุกมิติหรือ เอสโอที (Sustainability of Things) คือแนวทางใหม่ที่อาเซียนต้องคานึงในทุกการตัดสินใจ และจะอยู่ใน ดีเอ็นเอของอาเซียนที่จะถ่ายทอดไปสู่คนรุ่นหน้า เนื่องจากประชาคมอาเซียนที่ยั่งยืนจะสร้างมูลค่าเพิ่มทางยุทธศาสตร์ให้กับอาเซียนในระยะยาว เพื่อเป็นเกราะให้กับประชาชนของเราต่อความเปลี่ยนแปลงในภูมิภาคและโลก

ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท และท่านผู้มีเกียรติทั้งหลาย

11. ในฐานะประธานอาเซียนในปีนี้ ไทยจะสานต่อข้อริเริ่มของประธานอาเซียนในปีที่ผ่าน ๆ มา และขับเคลื่อนการดาเนินงาน เพื่อให้บรรลุความฝันที่เราวางไว้ร่วมกันและให้ประชาชนของอาเซียนทั้งรุ่นนี้และรุ่นหน้าสามารถที่จะรับมือกับความท้าทายและได้ประโยชน์จากอาเซียนใน 3 มิติสาคัญ ดังนี้

12. หนึ่ง มั่นคงขึ้น พวกเราจะสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วได้ดีขึ้น เช่น มิติความมั่นคงทางไซเบอร์ พวกเราจะได้รับประโยชน์จากการจัดตั้งศูนย์ความร่วมมืออาเซียน ญี่ปุ่นเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ที่ไทย ซึ่งจะเพิ่มขีดความสามารถของภูมิภาคให้รับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ ในมิติอาชญากรรมข้ามชาติที่มีอัตราสูงขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่ชายแดน อาเซียนจะส่งเสริมการบริหารจัดการชายแดนเพื่อป้องกัน ภัยคุกคามจากอาชญากรรมข้ามชาติและอานวยความสะดวกให้การค้า การลงทุน และการเดินทางสัญจรข้ามพรมแดนของพวกเรามีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น และท้ายที่สุดคือการมีภูมิคุ้มกันที่จะรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติได้ดียิ่งขึ้น พวกเราจะได้รับความมั่นใจได้ว่า ในกรณีที่ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ คลังเก็บสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติในอาเซียนที่จังหวัดชัยนาท จะพร้อมสนับสนุนสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัย ในทุกที่และทุกเมื่อได้อย่างทันท่วงที

13. สอง มั่งคั่งขึ้น จากกระแสต่อต้านระบบการค้าพหุภาคีเป็นเครื่องย้าเตือนว่า อาเซียนเราจะต้องจับมือกันให้แน่นขึ้นและผลักดันให้การเจรจาจัดทาความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคหรือ อาร์เซ็ป (RCEP) แล้วเสร็จภายในปีนี้ ซึ่งจะทาให้อาร์เซ็ปกลายเป็นเขตการค้าเสรีที่ใหญ่ที่สุดในโลก และช่วยรองรับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความตึงเครียดทางการค้าระหว่างคู่ค้าที่สาคัญของอาเซียนในอนาคต อีกความมั่งคั่งหนึ่งที่จะเกิดขึ้น คือการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของอาเซียน ซึ่งคาดว่า จะช่วยเพิ่มจีดีพีของอาเซียนอีก 1 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ ภายในปี ค.ศ. 2015 ด้วยการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมในยุค 4IR และสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้แก่ MSMEs แรงงานมีทักษะ ผู้ประกอบการวิชาชีพ และภาคการเกษตร โดยเฉพาะ การสร้างมูลค่าเพิ่มตลอดห่วงโซ่อุปทานของสินค้าเกษตร เพื่อลดความเหลื่อมล้าและช่องว่างของการพัฒนา รวมทั้งการใช้ประโยชน์จาก EEC และการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ความเชื่อมโยงต่าง ๆ ทั้งใน ACMECS ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกและอินโด-แปซิฟิก

14. และสาม ยั่งยืนขึ้น อาเซียนจะขับเคลื่อนวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีศูนย์อาเซียนเพื่อการศึกษาและ การหารือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนที่จะจัดตั้งขึ้นในไทยเป็นกลไกสาคัญ ในมิติความมั่นคงของมนุษย์ อาเซียนจะพัฒนาศักยภาพของประชาชนทุกเพศทุกวัย โดยเฉพาะการเตรียมพร้อมก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัย โดยการฝึกฝนและพัฒนาทักษะให้ผู้สูงวัยอาเซียน โดยผ่านการดาเนินงานของศูนย์อาเซียนเพื่อผู้สูงวัยอย่างมีศักยภาพและ มีนวัตกรรมที่จะจัดตั้งขึ้นในไทย ในมิติความยั่งยืนของความสัมพันธ์ระดับประชาชน พวกเราจะแลกเปลี่ยนเรียนรู้อัตลักษณ์และวัฒนธรรมซึ่งกันและกัน จากการประกาศรับรองปีแห่งวัฒนธรรมอาเซียน 2562 รวมทั้ง การใช้ประโยชน์จากศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน ในมิติสิ่งแวดล้อม อาเซียนจัดทากรอบปฏิบัติงานด้านขยะทะเล ฉบับแรก และจะส่งเสริมการประมงที่ยั่งยืนเพื่อให้พื้นที่ทางทะเลของเรามีความยั่งยืน ท้ายที่สุด มิติของการพัฒนาเมืองที่ยั่งยืนด้วยเครือข่ายเมืองอัจฉริยะ ซึ่งจะเป็นต้นแบบของการพัฒนาเมืองสมัยใหม่ที่พัฒนาทั้งด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี ควบคู่กับการขจัดความเหลื่อมล้าและเสริมสร้างความเชื่อมโยงระหว่างประชาชน เพื่อประโยชน์ของพวกเรา ประชาชนชาวอาเซียนในระยะยาว

ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท และท่านผู้มีเกียรติทั้งหลาย

15. วันนี้ ถึงเวลาของคนรุ่นนี้ที่จะร่วมกันขับเคลื่อนความฝันของพวกเราสู่การลงมือกระทาเพื่อสานต่อเจตนารมณ์ของผู้ก่อตั้งอาเซียนเมื่อกว่า 5 ทศวรรษที่แล้ว เพื่อจะสร้างภูมิภาคแห่งสันติสุขและความก้าวหน้าให้กับประชาชนอาเซียนทุกคน ตลอดจนวางรากฐานที่มั่นคงแข็งแรงให้คนรุ่นหน้าในอีกครึ่งศตวรรษหลังจากนี้

16. ประชาคมที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางจะเกิดขึ้นได้ก็ด้วยความร่วมมือร่วมใจจากทุกประเทศสมาชิก ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และที่สาคัญที่สุด เจ้าของประชาคมอาเซียน ก็คือประชาชน ทุกคน ทุกช่วงวัย ผมจึงขอใช้โอกาสนี้ เชิญชวนทุกท่านทั้งในห้องนี้ และพวกเราชาวอาเซียนทุกคนได้ปลุกดีเอ็นเอความเป็นอาเซียนในตัว และร่วมแรงร่วมใจ จับมือกันให้เข้มแข็งและก้าวไปข้างหน้า เพื่อวางรากฐานให้ประชาคมอาเซียนมุ่งไปสู่การเป็นประชาคมที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง และมองไปสู่อนาคต โดยคานึงถึงความยั่งยืนในทุกมิติโดยแท้จริง

17. ยินดีต้อนรับสู่ประเทศไทยอีกครั้งครับ ขอบคุณครับ Thank you very much

*******************

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมที่นี่ ⇓

ถ้อยแถลงนายกรัฐมนตรี พิธีเปิดการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 34