23
มิถุนายน
2562

คู่สมรสผู้นำและรัฐมนตรีอาเซียนเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี

23
มิถุนายน
2562

คู่สมรสผู้นำและรัฐมนตรีอาเซียนเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี

1,133

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2562 คณะคู่สมรสของผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียนเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี และชมการสาธิตการเห่เรือพระราชพิธีโดยกองทัพเรือ หลังจากนั้น ได้เดินทางไปรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน และชมการสาธิตงานหัตถกรรมและเครื่องว่างไทยโดยวิทยาลัยในวังหญิง ซึ่งได้สร้างความประทับใจให้แก่คณะคู่สมรสเป็นอย่างมาก

คลังรูปภาพ : คู่สมรสผู้นำอาเซียนเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี