22
มิถุนายน
2562

เพลงสำหรับการเป็นประธานอาเซียนของไทย

22
มิถุนายน
2562

เพลงสำหรับการเป็นประธานอาเซียนของไทย

1,847

กระทรวงวัฒนธรรมได้เปิดตัวบทเพลงในวาระไทยเป็นเป็นประธานอาเซียน ปี 2562 ภายใต้แนวคิดหลัก “Advancing Partnership for Sustainability” หรือ “ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยังยืน” เพื่อแสดงพลังแห่งมิตรภาพ และร่วมต้อนรับผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียนเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 34 และ 35

บทเพลงสำหรับการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี 2562 มีทั้งหมด 2 บทเพลง ได้แก่

1. “อาเซียนยั่งยืน” หรือ “ASEAN Will Go Far” เนื้อหาของบทเพลงมุ่งเน้นความสามัคคีและมิตรภาพ ที่ทั้ง 10 ประเทศสมาชิกอาเซียนมีต่อกัน เปรียบดั่งนิ้วมือทั้ง 10 ที่ประสานกันจนกระชับแน่น

 • คำร้องภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดย…นายประภาส ชลศรานนท์ ศิลปินแห่งชาติ   ขับร้อง (ภาษาไทยและอังกฤษ) โดย…นายกิตตินันท์ ชินสำราญ นักร้องอาชีพและอาจารย์สอนขับร้องวิทยาลัยดนตรีมหาวิทยาลัยรังสิต
 • ทำนองและเรียบเรียงเสียงประสานโดย…นายจักรพัฒน์ เอี่ยมหนุน นักดนตรี อาชีพ และผู้กำกับเพลง
 • ภาษาไทย       

 • ภาษาอังกฤษ

2. “พลังอาเซียน” หรือ “Advancing Together as One” เนื้อหาของเพลงมุ่งเน้นความเป็นน้ำหนึ่งอันเดียวกันของทั้ง 10 ประเทศที่จะร่วมกันสร้างสรรค์อนาคตที่ยั่งยืนไปพร้อมกัน

 • คำร้องภาษาไทย โดย…นายชัยรัตน์ วงศ์เกียรติ์ขจร นักประพันธ์เพลง
 • คำร้องภาษาอังกฤษ โดย…นายจักรกฤษณ์ สีวลี เอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต์
 • ขับร้องภาษาไทย โดย…นายถิรวัฒน์ ศรีสุรางค์ คีตศิลปินปฏิบัติงาน และ นางสาวณัฐธิกา เอี่ยมท่าไม้ คีตศิลปินชำนาญงาน สำนักการสังคีต กรมศิลปากร
 • ขับร้องภาษาอังกฤษ โดย…นายภาสกรณ์ รุ่งเรืองเดชาภัทร์ และนางสาวภัทรา นิษฐ์เพฑูริยาเวทย์ นักร้องวงเฉลิมราชย์
 • ทำนองและเรียบเรียงเสียงประสาน โดย…นายวิรัช อยู่ถาวร ศิลปินแห่งชาติ และนายทรงวุฒิ จรูญเรืองฤทธิ์ นักดนตรีวงเฉลิมราชย์ภาษาไทย
 • ภาษาไทย 

 • ภาษาอังกฤษ