22
มิถุนายน
2562

นายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์และคู่สมรสเดินทางถึงกรุงเทพฯ เพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 34

22
มิถุนายน
2562

นายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์และคู่สมรสเดินทางถึงกรุงเทพฯ เพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 34

757

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2562 นายลี เซียน ลุง นายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์และคู่สมรสเดินทางถึงกรุงเทพฯ เพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 34 (34th ASEAN Summit) ระหว่างวันที่ 22 – 23 มิถุนายน 2562 โดยมี ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและคู่สมรสเป็นผู้ต้อนรับ