04
กุมภาพันธ์
2562

การบรรยายสรุป แนวโน้มปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติด และภัยคุกคามรูปแบบใหม่ และความริเริ่มในการแก้ไขปัญหาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ วันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2562

04
กุมภาพันธ์
2562

การบรรยายสรุป แนวโน้มปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติด และภัยคุกคามรูปแบบใหม่ และความริเริ่มในการแก้ไขปัญหาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ วันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2562

1,829

สำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Office on Drugs and Crimes: UNODC) ให้การสนับสนุนต่อการเป็นประธานอาเซียนของไทย ภายใต้แนวคิดหลัก “ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน”

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562 กระทรวงการต่างประเทศร่วมกับ UNODC จัดการบรรยายสรุปแนวโน้มปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติด และภัยคุกคามรูปแบบใหม่ และความริเริ่มในการแก้ไขปัญหา ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมี ดร. สุริยา จินดาวงษ์ อธิบดีกรมอาเซียน และนายเจเรมี ดักลาส ผู้แทน UNODC ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิก เป็นประธานร่วม ดร. สุริยาฯ และเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญจาก UNODC ได้บรรยายสรุปเกี่ยวกับสถานการณ์ล่าสุดเกี่ยวกับความท้าทายของอาชญากรรมข้ามชาติในอาเซียน และแนวทางในการจัดการกับความท้าทายดังกล่าวผ่านกลไกความร่วมมือและกลไกความเป็นหุ้นส่วนในระดับภูมิภาค ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดหลักของการเป็นประธานอาเซียนของไทย “ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน” ทั้งนี้ แนวทางหนึ่งที่ถูกหยิบยกขึ้นหารือ คือ การเสริมสร้างความร่วมมือด้านการบริหารจัดการชายแดนภายในอาเซียน เพื่อเสริมสร้างกลไกการป้องกันปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติในอาเซียน ซึ่งเป็นแนวทางที่ได้รับ การบรรจุอยู่ในแผนงานประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ค.ศ. 2025

ประเทศไทยจะผลักดันการหารือและการส่งเสริมความร่วมมือด้านการบริหารจัดการชายแดนภายในอาเซียนในการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน ด้านอาชญากรรมข้ามชาติ (SOMTC) และการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านอาชญากรรมข้ามชาติ (AMMTC) และไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม AMMTC ในช่วงปลายปี 2562

การเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างอาเซียนและกับหุ้นส่วนในระดับนานาชาติเพื่อจัดการ กับความท้าทายจากอาชญากรรมข้ามชาติ ซึ่งรวมไปถึงการส่งเสริมความร่วมมือด้านการบริหารจัดการชายแดน จะสนับสนุนให้เกิดความมั่นคงอย่างยั่งยืนในภูมิภาค โดยประเด็นนี้เป็นหนึ่งในประเด็นที่ไทยให้ความสำคัญในฐานะประธานอาเซียน