18
มกราคม
2562

แถลงข่าวผลการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ 18 มกราคม 2562

18
มกราคม
2562

แถลงข่าวผลการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ 18 มกราคม 2562

945

นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่ากระทรวงการต่างประเทศ แถลงข่าวผลการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ ที่ จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562

ผลการแถลงข่าวเพิ่มเติม ⇒  แถลงข่าวของประธานการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ ณ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๘ มกราคม ค.ศ. ๒๐๑๙ (คำแปลภาษาไทยอย่างไม่เป็นทางการ)