21
มิถุนายน
2562

เจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจอาเซียนร่วมประชุม เพื่อเตรียมการสำหรับการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนสมัยพิเศษเพื่อหารือเกี่ยวกับ RCEP

21
มิถุนายน
2562

เจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจอาเซียนร่วมประชุม เพื่อเตรียมการสำหรับการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนสมัยพิเศษเพื่อหารือเกี่ยวกับ RCEP

1,051

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562 เจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจอาเซียนได้เข้าร่วมการประชุมเพื่อเตรียมการสำหรับการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนสมัยพิเศษ เพื่อหารือเกี่ยวกับความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (Regional Comprehensive Economic Partnership) ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 22 มิถุนายน 2562 โดยการเจรจาความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคเป็นหนึ่งในประเด็นสำคัญที่ไทยจะผลักดันในช่วงการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปีนี้

 

คลังรูปภาพ : https://www.asean2019.go.th/th/photo/preparatory-asean-senior-economic-officials-meeting-prep-seom/