25
มกราคม
2562

กระทรวงการต่างประเทศร่วมกิจกรรม eMpowering Youths Across ASEAN Programme

25
มกราคม
2562

กระทรวงการต่างประเทศร่วมกิจกรรม eMpowering Youths Across ASEAN Programme

618

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562 นายวิชาวัฒน์ อิศรภักดี ที่ปรึกษากระทรวงการต่างประเทศ ร่วมเป็นผู้กล่าวเปิดงาน Regional Capacity Building & Orientation Workshop: eMpowering Youths Across ASEAN Programme จัดโดยมูลนิธิอาเซียน (ASEAN Foundation) ร่วมกับมูลนิธิเมย์แบงก์ (Maybank Foundation) ระหว่างวันที่ 22 – 26 มกราคม 2562 ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งมีผู้แทนเยาวชนจากประเทศสมาชิกอาเซียนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 120 คน โดยในพิธีเปิดดังกล่าว เอกอัครราชทูตมาเลเซียและเมียนมาประจำประเทศไทย ผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตประเทศสมาชิกอาเซียนประจำประเทศไทย ผู้แทนสำนักเลขาธิการอาเซียน และสมาคมอาเซียน-ประเทศไทย (ASEAN Association of Thailand) ร่วมเป็นเกียรติในงาน

ที่ปรึกษากระทรวงการต่างประเทศกล่าวปาฐกถาพิเศษเกี่ยวกับบทบาทของเยาวชน และการดำเนินการของไทย ในช่วงที่ดำรงตำแหน่งประธานอาเซียน ปี 2562 ว่า เยาวชนมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อประชาคมอาเซียน      โดยปัจจุบัน อาเซียนมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเยาวชนหลายประการ อาทิ โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน กิจกรรมฝึกอบรมผู้นำเยาวชน ค่ายเยาวชน การก่อตั้งเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน กิจกรรมที่ดำเนินการร่วมกับมูลนิธิอาเซียน และกิจกรรมที่ดำเนินการร่วมกับประเทศคู่เจรจา อาทิ จีน สาธารณรัฐเกาหลี สหภาพยุโรป รัสเซีย และอินเดีย เป็นต้น

ที่ปรึกษากระทรวงการต่างประเทศ ย้ำถึงประโยชน์ที่เยาวชนจะได้รับจากการดำเนินการของไทยในปี 2562 ซึ่งไทยดำรงตำแหน่งประธานอาเซียน ตามหลัก 3C ประกอบด้วย (1) ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity)
ซึ่งเยาวชนสามารถใช้ประโยชน์จากการส่งเสริมดิจิทัลอาเซียน อาทิ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศต่อการประกอบธุรกิจของเยาวชน หรือการปกป้องจากภัยคุกคามด้านไซเบอร์ (2) การส่งเสริมความเชื่อมโยง (complementarities) ซึ่งเยาวชนจะได้รับประโยชน์จากโครงการเครือข่ายคมนาคม การจัดทำความตกลง เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการค้าและบริการ และการส่งเสริมความเชื่อมโยงระหว่างประชาชนต่อประชาชน เป็นต้น และ (3) ความต่อเนื่อง (Continuity) ซึ่งอาเซียนมุ่งเน้นส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งความมั่นคงของมนุษย์ไปจนถึงสิ่งแวดล้อม

กิจกรรม eMpowering Youths Across ASEAN Programme เปิดโอกาสให้เยาวชนอายุตั้งแต่ 19 – 35 ปีจากประเทศสมาชิกอาเซียนศึกษาประเด็นปัญหาด้านเศรษฐกิจและสังคมในภูมิภาค และพิจารณาเสนอแนวทาง
แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว โดยเยาวชนจะเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศและการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และทักษะพื้นฐานเป็นเวลา 1 สัปดาห์ ก่อนได้รับมอบหมายงานกับองค์กรภาคประชาสังคม (CSO) และวิสาหกิจเพื่อสังคม (social enterprise) ในพื้นที่ที่ได้รับการคัดเลือกในประเทศกัมพูชา อินโดนีเซีย และมาเลเซีย เป็นเวลา 2 สัปดาห์ โดยทำโครงการเพื่อชุมชนภายใต้หัวข้อ การเสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชน ศิลปะและวัฒนธรรม ความแตกต่างด้านสิ่งแวดล้อม และการศึกษา

กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมแรกที่มูลนิธิอาเซียนจัดขึ้นที่ประเทศไทย ในช่วงที่ไทยดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนปี 2562