04
เมษายน
2562

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานร่วมในการประชุม High-Level Brainstorming Dialogue on Enhancing Complementarities Between the ASEAN Community Vision 2025 and the UN 2030 Agenda for Sustainable Development ครั้งที่ 3

04
เมษายน
2562

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานร่วมในการประชุม High-Level Brainstorming Dialogue on Enhancing Complementarities Between the ASEAN Community Vision 2025 and the UN 2030 Agenda for Sustainable Development ครั้งที่ 3

1,161

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และนาง Armida Salsiah Alisjahbana รองเลขาธิการสหประชาชาติและเลขาธิการบริหารเอสแคป ได้เป็นประธานร่วมในการประชุม High-Level Brainstorming Dialogue on Enhancing Complementarities between the ASEAN Community Vision 2025 and the UN 2030 Agenda for Sustainable Development ครั้งที่ 3 ที่ศูนย์การประชุมสหประชาชาติ (เอสแคป) ที่กรุงเทพฯ ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าวมีผู้เข้าร่วม ได้แก่ นาย Kung Phoak รองเลขาธิการอาเซียนด้านประชาคมสังคมและวัฒนธรรม และผู้แทนระดับสูงจากประเทศสมาชิกอาเซียน หน่วยงานสหประชาชาติ ตลอดจนภาคีภายนอกของอาเซียน อาทิ จีน ญี่ปุ่น สหภาพยุโรป นอร์เวย์ สวิตเซอร์แลนด์ เยอรมนี ธนาคารโลก มูลนิธิเอเชีย และมูลนิธิ Rockefeller

ที่ประชุมได้ติดตามความคืบหน้าและหารือแนวทางการขับเคลื่อน “ข้อริเริ่มความเกื้อกูลระหว่างวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน ค.ศ. 2025 กับวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030” (Complementarities Initiative) ซึ่งรวมถึงการจัดทำ “Complementarities Roadmap” ซึ่งเน้นความร่วมมือที่สำคัญใน 5 ด้านตามข้อริเริ่มความเกื้อกูลข้างต้น ได้แก่

(1) การขจัดความยากจน

(2) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและความเชื่อมโยง

(3) การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

(4) การบริโภคและการผลิตอย่างยั่งยืน และ

(5) การเสริมสร้างความเข้มแข็งต่อภัยพิบัติ

โดย Roadmap ดังกล่าวจะเป็นแนวทางสำหรับประเทศสมาชิกอาเซียนในความพยายามในการสร้างประชาคมอาเซียนและการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้สนับสนุนแนวคิดหลัก “ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน” ในการเป็นประธานอาเซียนของไทย รวมถึงการจัดตั้งศูนย์อาเซียนเพื่อการศึกษาและการหารือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน (ASEAN Centre for Sustainable Development Studies and Dialogue – ACSDSD) ที่ประเทศไทยในเดือนพฤศจิกายนศกนี้

ไทยและเอสแคปเป็นเจ้าภาพร่วมจัดการประชุม High-Level Brainstorming Dialogue on Enhancing Complementarities between the ASEAN Community Vision 2025 and the UN 2030 Agenda for Sustainable Development เป็นประจำทุกปีตั้งแต่ปี 2560 โดยการประชุมดังกล่าวมีส่วนสำคัญในการเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนระหว่างอาเซียนกับภาคีภายนอก และสนับสนุนการสร้างประชาคมอาเซียนที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง และมองไปข้างหน้า