17
กันยายน
2562

การประชุมระหว่างเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนกับผู้แทนภาคประชาสังคมอาเซียน

17
กันยายน
2562

การประชุมระหว่างเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนกับผู้แทนภาคประชาสังคมอาเซียน

447

 

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562 นางบุษยา มาทแล็ง ปลัดกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานการประชุมระหว่างเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนกับผู้แทนภาคประชาสังคมอาเซียน ในรูปแบบการหารือแบบเปิดโดยมีผู้แทนภาคประชาสังคมจาก 4 ประเทศประธานอาเซียนในอดีต ปัจจุปัน และอนาคต เข้าร่วม ได้แก่ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ประเทศไทย และเวียดนาม เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในการสร้างประชาคมอาเซียนที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง

เจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนรับฟังข้อเสนอของภาคประชาสังคมประสงค์จะมีการหารือระหว่างผู้นำอาเซียนกับผู้แทนภาคประชาสังคมในช่วงการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 ที่กรุงเทพฯ ในเดือนพฤศจิกายน 2562 เพื่อเสนอผลการหารือและข้อเสนอแนะจากที่ประชุมอาเซียนภาคประชาชนและมหกรรมประชาชนอาเซียน (ASEAN Civil Society Conference/ ASEAN People’s Forum – ACSC/APF) และการประชุม Town Hall Dialogue ในช่วงการประชุม ACSC/APF เป็นเวทีการหารือกับภาครัฐ

ไทยในฐานะประธานการหารือแจ้งว่า อาเซียนจะให้การพิจารณาข้อเสนอของภาคประชาสังคมอย่างจริงจัง

 

คลังรูปภาพ : การประชุมระหว่างเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนกับภาคประชาสังคมอาเซียน