05
กันยายน
2562

การลงทะเบียนสื่อมวลชนสำหรับการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง วันที่ 31 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน 2562

05
กันยายน
2562

การลงทะเบียนสื่อมวลชนสำหรับการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง วันที่ 31 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน 2562

4,924

ตามที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 และการประชุมที่เกี่ยวข้องระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน 2562 ณ กรุงเทพฯ นั้น

กระทรวงการต่างประเทศขอชี้แจงแนวทางการลงทะเบียนสำหรับสื่อมวลชน ดังนี้

1. สื่อมวลชนโปรดลงทะเบียนออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์ www.asean2019.go.th (ภายใต้หัวข้อ Registration > Media) เท่านั้น มิฉะนั้นจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าพื้นที่การประชุมฯ และศูนย์สื่อมวลชน โดยมีเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงทะเบียน ได้แก่ (1) ไฟล์รูปถ่ายหน้าตรง (ขนาด 2×2 นิ้ว) 1 ใบ (2) ไฟล์สำเนาหนังสือเดินทาง (สำหรับสื่อต่างประเทศ) หรือไฟล์สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (สำหรับสื่อไทย) (3) ไฟล์หนังสือมอบหมายจากสำนักข่าวต้นสังกัด และ (4) รายการอุปกรณ์สื่อ (หากมี) โดยสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน – 6 ตุลาคม 2562

2. สื่อมวลชนต่างประเทศที่พำนักอยู่ในต่างประเทศจะต้องดำเนินการขอรับการตรวจลงตราเข้าราชอาณาจักร จากสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ไทยในต่างประเทศ ก่อนเดินทางมาในประเทศไทย โดยสามารถนำข้อความตอบรับการลงทะเบียนที่สมบูรณ์แล้ว (อีเมล์) เป็นเอกสารประกอบการยื่นขอการตรวจลงตรา

3. โปรดติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ www.asean2019.go.th

4. หากมีข้อสอบถามเพิ่มเติม โปรดติดต่อได้ที่

กองการสื่อมวลชน กรมสารนิเทศ
กระทรวงการต่างประเทศ
โทรศัพท์ 02 203 5000 ต่อ 22025, 22021
โทรสาร 02 643 5102
อีเมล์ [email protected]