27
มิถุนายน
2562

การลงทะเบียนสื่อมวลชนสำหรับการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ 52 การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา และการประชุมที่เกี่ยวข้อง

27
มิถุนายน
2562

การลงทะเบียนสื่อมวลชนสำหรับการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ 52 การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา และการประชุมที่เกี่ยวข้อง

1,435

ตามที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ 52 การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2562 ณ กรุงเทพฯ นั้น

กระทรวงการต่างประเทศขอชี้แจงแนวทางการลงทะเบียนสำหรับสื่อมวลชน ดังนี้

1. สื่อมวลชนโปรดลงทะเบียนออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์ www.asean2019.go.th (ภายใต้หัวข้อ Registration > Media) เท่านั้น มิฉะนั้นจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าพื้นที่การประชุมฯ และศูนย์สื่อมวลชน โดยมีเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงทะเบียน ได้แก่ (1) ไฟล์รูปถ่ายหน้าตรง (ขนาด 2×2 นิ้ว) 1 ใบ (2) ไฟล์สำเนาหนังสือเดินทาง (สำหรับสื่อต่างประเทศ) หรือไฟล์สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (สำหรับสื่อไทย) (3) ไฟล์หนังสือมอบหมายจากสำนักข่าวต้นสังกัด และ (4) รายการอุปกรณ์สื่อ (หากมี) โดยสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน – 12 กรกฎาคม 2562

2. โปรดติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับสื่อมวลชนผ่านเว็บไซต์ www.asean2019.go.th 

3. หากมีข้อสอบถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่

กองการสื่อมวลชน กรมสารนิเทศ
กระทรวงการต่างประเทศ
โทรศัพท์ 02 – 203 5000 ต่อ 22025, 22022
โทรสาร 02 – 643 5102
อีเมล [email protected]