29
พฤษภาคม
2562

การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสสามเสาหลัก 29 พฤษภาคม 2562

29
พฤษภาคม
2562

การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสสามเสาหลัก 29 พฤษภาคม 2562

1,145

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 เจ้าหน้าที่อาวุโสจากสามเสาความร่วมมืออาเซียน ได้แก่ เสาการเมืองความมั่นคง เสาเศรษฐกิจ และเสาสังคมและวัฒนธรรม และคณะผู้แทนถาวรประจำอาเซียน ณ กรุงจาการ์ตา รวมทั้งรองเลขาธิการอาเซียนทั้งสามเสา ประชุมร่วมกันเพื่อเตรียมการสำหรับการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 34 ซึ่งไทยจะเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่ 22 -23 มิถุนายน 2562 และร่วมกันขับเคลื่อนประเด็นคาบเกี่ยวระหว่างเสาความร่วมมือ โดยเฉพาะประเด็นที่ไทยให้ความสำคัญภายใต้แนวคิดหลัก “ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน” โดยผู้แทนไทยประกอบด้วย นางบุษยา มาทแล็ง ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ นายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และนางสาวภาสพร สังฆสุบรรณ์ เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรประจำอาเซียนประจำอาเซียน ณ กรุงจาการ์ตา