18
กันยายน
2562

การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสสามเสาหลัก 18 กันยายน 2562

18
กันยายน
2562

การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสสามเสาหลัก 18 กันยายน 2562

524

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562 เจ้าหน้าที่อาวุโสจากสามเสาความร่วมมืออาเซียน ได้แก่ เสาการเมืองความมั่นคง เสาเศรษฐกิจ และเสาสังคมและวัฒนธรรม และคณะผู้แทนถาวรประจำอาเซียน ณ กรุงจาการ์ตา รวมทั้งรองเลขาธิการอาเซียนทั้งสามเสา ประชุมร่วมกันเพื่อเตรียมการสำหรับการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ซึ่งไทยจะเป็นเจ้าภาพในเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2562 และร่วมกันขับเคลื่อนประเด็นคาบเกี่ยวระหว่างเสาความร่วมมือ โดยเฉพาะประเด็นที่ไทยให้ความสำคัญภายใต้แนวคิดหลัก “ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน”

โดยผู้แทนไทยประกอบด้วย นางบุษยา มาทแล็ง ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ นายดวงอาทิตย์ นิธิอุทัย รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ ผู้ตรวจราชการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และนางสาวภาสพร สังฆสุบรรณ์ เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรประจำอาเซียนประจำอาเซียน ณ กรุงจาการ์ตา

 

Photo Gallery การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสสามเสาหลัก 18 กันยายน 2562