22
กุมภาพันธ์
2562

บทสัมภาษณ์ ดร. จิตริยา ปิ่นทอง นายกสมาคมอาเซียน-ประเทศไทย

22
กุมภาพันธ์
2562

บทสัมภาษณ์ ดร. จิตริยา ปิ่นทอง นายกสมาคมอาเซียน-ประเทศไทย

469

  1. ประวัติความเป็นมาของสมาคมอาเซียน-ประเทศไทย

สมาคมอาเซียน-ประเทศไทย (ASEAN Association of Thailand) เป็นองค์กรไม่แสวงผลกำไร ที่ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงการต่างประเทศให้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2551 โดยมุ่งหวังให้สมาคมฯ มีบทบาทสำคัญในการช่วยส่งเสริมการดำเนินงานของภาครัฐและสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับความร่วมมือของอาเซียนในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และช่วยทำให้ประชาชนได้ตระหนักถึงประโยชน์ของอาเซียนที่มีต่อการดำเนินชีวิต  ทั้งนี้ เป็นไปตามแผนงานการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (พ.ศ. 2552-2558) ที่ต้องการให้มีสมาคมหรือองค์กร ทำหน้าที่ติดต่อกับภาคประชาชนภายในแต่ละประเทศ และสนับสนุนการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับอาเซียนและความรู้สึกของการเป็นประชาคมอาเซียน

  1. ความสำคัญ / บทบาทของสมาคมอาเซียน-ประเทศไทยต่อการดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนของไทย ปี 2562

ภารกิจหลักของสมาคมอาเซียน-ประเทศไทย คือ การทำหน้าที่เป็นกลไกคู่ขนานกับภาคราชการในการส่งเสริมให้ประชาชนไทยมีความสำนึกถึงความเป็นประชาชนอาเซียน และทำหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลที่ทันต่อเหตุการณ์เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ทั้งทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ วิชาการ สังคมและวัฒนธรรมให้แก่ประชาชน เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และทราบประโยชน์ที่จะได้รับจากประชาคมอาเซียน

สำหรับปี 2562 ซึ่งไทยเป็นประธานอาเซียน ภารกิจของสมาคมอาเซียน-ประเทศไทย จะเน้นไปที่การเผยแพร่ผลการดำเนินความร่วมมือของประชาคมอาเซียนตามแนวทางหลัก (Theme) ของไทยในการเป็นประธานอาเซียนในปี 2562 คือ ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน รวมถึงการสร้างความตระหนักรู้ถึงประโยชน์ที่ประชาชนไทยจะได้รับจากการดำเนินความร่วมมือดังกล่าวด้วย

  1. แผนงานและกิจกรรมที่น่าสนใจของสมาคมอาเซียน-ประเทศไทย ในช่วงที่ไทยเป็นประธาน ปี 2562

ในปี 2562 ที่ไทยเป็นประธานอาเซียนนั้น นอกเหนือจากจดหมายข่าวของสมาคมอาเซียน-ประเทศไทยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ทุก 3 เดือน และการเผยแพร่ข้อมูลความเคลื่อนไหวของประชาคมอาเซียนผ่านทางเว็บไซต์และเฟซบุ๊กของสมาคมอาเซียน-ประเทศไทยแล้ว สมาคมอาเซียน-ประเทศไทย ได้จัดให้มีการประกวดเรียงความภาษาไทยในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับอุดมศึกษา ในหัวข้อ “ประโยชน์ที่ไทยจะได้รับจากการเป็นประธานอาเซียนในปี 2562” ซึ่งมีกำหนดส่งผลงานภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 และสมาคมฯ จะประกาศผลการตัดสินในวันที่ 22 มีนาคม 2562

นอกจากนั้น สมาคมฯ ยังมีการจัดงานเสวนาวิชาการอีก 5 ครั้ง โดยสมาคมฯ จะจัดร่วมกับมหาวิทยาลัยในภาคต่าง ๆ ของประเทศไทย งานเสวนาวิชาการที่จะมีขึ้นครั้งต่อไปคือ การจัดร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในเดือนมีนาคม และมหาวิทยาลัยรังสิตในช่วงกลางปี งานเสวนาดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้ภาคประชาสังคมมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะกันอย่างกว้างขวาง ซึ่งสมาคมฯ จะได้รวบรวมและนำเสนอต่อกระทรวงการต่างประเทศต่อไป

สมาคมฯ ให้ความสำคัญกับเยาวชนมาโดยตลอด เพราะเยาวชนไทยจะเติบโตเป็นประชาชนอาเซียนที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคต สมาคมฯ จึงได้จัดทำโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนแก่ครู อาจารย์ และบุคลากรด้านการศึกษา เพื่อให้สามารถนำความรู้ไปถ่ายทอดแก่นักเรียนได้อย่างกว้างขวางและลึกซึ้งถึงกลไกการดำเนินงานของประชาคมอาเซียน และประโยชน์ที่เยาวชนไทยจะได้รับจากประชาคมอาเซียน เพื่อให้เยาวชนตระหนักถึงความเป็นประชาชนอาเซียน และข้อสำคัญคือ “อาเซียนไม่ใช่เรื่องไกลตัว” ขณะนี้สมาคมฯ กำลังประสานงานกับกระทรวงศึกษาธิการ คาดว่าจะจัดโครงการได้ประมาณเดือนมิถุนายน หรือกรกฎาคม 2562

  1. เรื่องที่อยากฝากถึงท่านผู้อ่าน

ในโอกาสที่ไทยเป็นประธานอาเซียนในปี 2562 ขอเชิญชวนให้ทุกท่านร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดี เพราะจะมีการประชุมที่สำคัญ ๆ ในระดับต่าง ๆ เกิดขึ้นในประเทศไทย ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดเป็นจำนวนมาก

โลกปัจจุบันมีความเปลี่ยนแปลงและความท้าทายที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และหลากหลาย ประเทศใดประเทศหนึ่ง เพียงประเทศเดียว ไม่อาจจัดการกับปัญหาที่เกิดจากความเปลี่ยนแปลงและความท้าทายดังกล่าวได้โดยลำพัง ดังนั้น ความร่วมมือ และการรวมตัวกันเป็นภูมิภาคอาเซียน จึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง เพื่อประโยชน์ทางด้านการเมือง/ความมั่นคง ด้านเศรษฐกิจและด้านสังคมและวัฒนธรรมของภูมิภาคร่วมกัน  ประชาชนไทยจึงควรถือโอกาสนี้ติดตามและเรียนรู้เกี่ยวกับความร่วมมือของอาเซียนที่มีอยู่อย่างกว้างขวาง และครอบคลุมหลายสาขา ซึ่งล้วนแต่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์กับการดำเนินชีวิตของทุกคน