31
กรกฎาคม
2562

รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี

31
กรกฎาคม
2562

รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี

537

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 รัฐมนตรีต่างประเทศของประเทศสมาชิกอาเซียนเข้าเยี่ยมคารวะ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในโอกาสการเดินทางมาประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ 52 และการประชุมระดับรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องที่กรุงเทพมหานคร ในระหว่างการเข้าเยี่ยมคารวะดังกล่าว รัฐมนตรีต่างประเทศสมาชิกอาเซียนได้แสดงความยินดีที่ พล.อ.ประยุทธ์ฯ ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีอีกสมัย และยินดีต่อความสำเร็จของไทยในการผลักดันแนวคิด “ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน” เป็นแนวคิดหลักในช่วงเป็นประธานอาเซียน นายกรัฐมนตรีสนับสนุนให้อาเซียนร่วมมือกับกลุ่มประเทศ G20 ในด้านต่าง ๆ อาทิ การเข้าถึงบริการทางการเงินอย่างทั่วถึง การพัฒนาดิจิทัลและความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ความเชื่อมโยงแบบไร้รอยต่อ การพัฒนาเครือข่ายเมืองอัจฉริยะ การอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล และการจัดการกับขยะทะเล

คลังรูปภาพ : รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี