01
สิงหาคม
2562

การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน-สหรัฐฯ

01
สิงหาคม
2562

การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน-สหรัฐฯ

774

การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน-สหรัฐฯ

 

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 นาย Saleumxay Kommasith รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และนาย Mike Pompeo รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นประธานร่วมการประชุมรัฐมนตรีอาเซียน-สหรัฐฯ ในช่วงการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ 52 และการประชุมระดับรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องที่กรุงเทพมหานคร

ที่ประชุมได้ทบทวนความสัมพันธ์อาเซียน-สหรัฐฯ และสนับสนุนการยกร่างแผนปฏิบัติการอาเซียน-สหรัฐ ฉบับใหม่สำหรับปีหน้า รวมทั้งได้รับทราบบทบาทของสหรัฐฯ ต่อความมั่งคงของภูมิภาค โดยเฉพาะการต่อต้านภัยคุกคามจากการก่อการร้าย การค้ามนุษย์ และอาชญากรรมข้ามชาติ นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้สนับสนุนความร่วมมือด้านความมั่นคงทางไซเบอร์ผ่านข้อริเริ่มต่าง ๆ เช่น ความเชื่อมโยงด้านดิจิทัล และยินดีที่จะมีการหารือระหว่างอาเซียน-สหรัฐฯ เกี่ยวกับนโยบายไซเบอร์ (ASEAN-U.S. Cyber Policy Dialogue) ในด้านเศรษฐกิจ ที่ประชุมได้สนับสนุนการกระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ และการบูรณาการการทำงานเพื่อเชื่อมโยงความเชื่อมโยง (connect the connectivities) ในภูมิภาคผ่านกรอบความร่วมมือในภูมิภาคที่มีอยู่แล้ว เช่น ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศลุ่มแม่น้ำอิระวะดี-เจ้าพระยา-แม่โขง (Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong Economic Cooperation Strategy: ACMECS)  ซึ่งสหรัฐฯ เป็นหุ้นส่วนการพัฒนา และข้อริเริ่มลุ่มน้ำโขงตอนล่าง (Lower Mekong Initiative: LMI)  นอกจากนี้ รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน และรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฯ ยังได้หารือเกี่ยวกับความร่วมมืออาเซียน-สหรัฐฯ ในด้านการเชื่อมโยงทางธุรกิจ และเศรษฐกิจดิจิทัล ตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นทั้งในระดับภูมิภาคและโลก อาทิ มุมมองของอาเซียนต่อ อินโด-แปซิฟิก สถานการณ์ในทะเลจีนใต้ และคาบสมุทรเกาหลี

อาเซียนและสหรัฐฯ เริ่มเป็นคู่เจรจาเมื่อปี 2520 และได้ยกระดับความสัมพันธ์เป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์เมื่อปี 2558 โดยความร่วมมืออาเซียน-สหรัฐฯ ครอบคลุมทั้งสามเสาของประชาคมอาเซียน สหรัฐฯ เป็นคู่ค้าอันดับ 3 ของอาเซียนและเป็นผู้ลงทุนอันดับ 4 ในภูมิภาค ปัจจุบัน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นประเทศผู้ประสานงานความสัมพันธ์อาเซียน-สหรัฐฯ

***************************************

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมที่นี่ ⇓

การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน-สหรัฐฯ