11
มิถุนายน
2562

การประชุม ASEAN Smart Cities Network Roundtable Meeting and Conference

11
มิถุนายน
2562

การประชุม ASEAN Smart Cities Network Roundtable Meeting and Conference

1,170

เมื่อวันที่ 6- 7 มิถุนายน 2562 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกับกระทรวงคมนาคม และกระทรวงพลังงาน จัดการประชุม ASEAN Smart Cities Network (ASCN) Roundtable Meeting and Conference ณ ศูนย์นิทรรศการและ การประชุมไบเทค กรุงเทพฯ โดยมีผู้แทนจากเมืองชั้นนำกว่า 20 เมืองในกลุ่มอาเซียน เข้าร่วม

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวว่า การพัฒนาเมืองอัจฉริยะกลายมาเป็นหัวข้อหลักในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมที่ทั่วโลกให้ความสนใจเป็นอย่างมาก ซึ่งประเทศไทยเริ่มขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะอย่างจริงจัง และมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำด้านดังกล่าวในภูมิภาค อย่างไรก็ตาม ในปี 2562 ประเทศไทยได้รับมอบตำแหน่งประธานอาเซียน และนายกรัฐมนตรีแสดงเจตนารมณ์ของไทยในการสานต่อเครือข่ายเมืองอัจฉริยะอาเซียนในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ผ่านมา ดังนั้น กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในฐานะผู้ขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาเมืองอัจฉริยะในประทศไทย จึงจัดการประชุม ASEAN Smart Cities Network (ASCN) Roundtable Meeting and Conference โดยให้สอดคล้องกับแนวคิดหลักการเป็นประธานอาเซียนของไทย คือ “ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน” (Advancing Partnership for Sustainability)

สำหรับเจ้าภาพหลักในการจัดการประชุมเครือข่ายเมืองอัจฉริยะอาเซียน ประกอบด้วย กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ร่วมกับ กระทรวงพลังงาน โดยสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน และกระทรวงคมนาคม โดยสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร ซึ่งการประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานสถานะการพัฒนาเมืองอัจฉริยะของเมืองต่าง ๆ ในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน หารือสาระสำคัญของร่างข้อกำหนดการจัดตั้ง ASCN ข้อกำหนดการติดตามและประเมินผลการพัฒนาเมืองอัจฉริยะอาเซียน รวมถึงหลักเกณฑ์การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ เพื่อเตรียมพร้อมไปสู่การให้สัตยาบรรณต่อเอกสารดังกล่าวร่วมกันในการประชุม ASCN Annual Meeting ในเดือนสิงหาคม 2562 และรายงานต่อที่ประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน ครั้งที่ 35 ที่จะมีขึ้นในเดือนพฤศจิกายน 2562 เพื่อใช้เป็นแนวทางการดำเนินงานของกรอบความร่วมมือ ASCN ต่อไป

ด้าน ดร. ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กล่าวว่า เครือข่ายเมืองอัจฉริยะอาเซียน หรือ ASCN เป็นข้อริเริ่มของประเทศสิงคโปร์ในช่วงที่เป็นประธานอาเซียนเมื่อปี 2561 โดยมีเป้าหมายหลักที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในอาเซียนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อแก้ไขปัญหาการเติบโตของเมืองอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นความแออัดของเมือง คุณภาพของน้ำและอากาศ ความยากจน ความไม่เท่าเทียมกันที่เพิ่มขึ้น ความเหลื่อมล้ำระหว่างสังคมเมืองกับชนบท ตลอดจนความมั่นคงและความปลอดภัยของผู้คน ปัจจุบัน ASCN ประกอบด้วยเมืองจากประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งหมด 26 เมือง ซึ่งเครือข่ายทั้ง 26 เมืองนี้ ถือเป็นเมืองที่มีศักยภาพในการพัฒนาโดยเฉพาะ ในด้านโครงสร้างพื้นฐาน การเชื่อมต่อข้อมูล ระบบเทคโนโลยีดิจิทัล และวัฒนธรรม โดยในอนาคตอันใกล้คาดว่าจะเห็นความร่วมมือในด้านเหล่านี้เพิ่มมากขึ้น

นอกจากนี้ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลได้จัดนิทรรศการและงานเสวนาภายใต้แนวคิด Smart and Sustainable City อาทิ การพัฒนาเมืองอัจฉริยะกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน การใช้แพลตฟอร์มข้อมูลพัฒนาเมือง (City Data Platform) และประสบการณ์การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City Experience and Best Practices) จากภาครัฐและภาคเอกชนต่าง ๆ ที่เข้าร่วม