28
สิงหาคม
2562

การประชุมสัมมนาและนิทรรศการนานาชาติเครือข่ายเมืองอัจฉริยะอาเซียน

28
สิงหาคม
2562

การประชุมสัมมนาและนิทรรศการนานาชาติเครือข่ายเมืองอัจฉริยะอาเซียน

774

เมื่อวันที่ 22-24 สิงหาคม 2562 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกับกระทรวงคมนาคม และกระทรวงพลังงาน ในฐานะประธานเครือข่ายเมืองอัจฉริยะอาเซียน (ASEAN Smart Cities Network: ASCN)ในปีนี้ จัดการประชุมสัมมนาและนิทรรศการนานาชาติเครือข่ายเมืองอัจฉริยะอาเซียน (ASCN Conference and Exhibition) ที่กรุงเทพฯ ประกอบด้วย  การประชุมประจำปีของเครือข่ายฯ ครั้งที่ 2 การจัดเสวนา และการจัดนิทรรศการ โดยมีผู้แทนระดับชาติ (National Representatives: NRs) และผู้แทนระดับเมือง (Chief Smart City Officers: CSCOs) จาก 26 เมืองในประเทศสมาชิกอาเซียน พร้อมคณะผู้ติดตาม เข้าร่วมกว่า 50 คน นอกจากนี้ ยังมีประเทศสมาชิก G20 ได้แก่ สหรัฐฯ จีน ญี่ปุ่น และสาธารณรัฐเกาหลี เข้าร่วมแลกเปลี่ยน  องค์ความรู้และแนวปฏิบัติที่ดีด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ตามคำกล่าวเชิญชวนของนายกรัฐมนตรีในช่วงการประชุมผู้นำ G20 ณ นครโอซากา ประเทศญี่ปุ่น ในเดือนมิถุนายน 2562

นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะประธานพิธีเปิดงาน กล่าวว่า เครือข่ายเมืองอัจฉริยะอาเซียน หรือ ASCN มีเป้าหมายที่จะแก้ไขปัญหาการเติบโตของเมืองอย่างรวดเร็ว โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ในปีนี้ ประเทศไทยให้ความสำคัญกับประเด็นความยั่งยืน และการสร้างความร่วมมือกับภาคีภายนอก เช่น G20 ตามแนวคิดหลักการเป็นประธานอาเซียนของไทย คือ “ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน” (Advancing Partnership for Sustainability)

การพัฒนาเมืองอัจฉริยะเป็น 1 ใน 4 กิจกรรมที่นายกรัฐมนตรีมีดำริให้เชิญชวนประเทศสมาชิก G20 มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน อีก 3 กิจกรรม ประกอบด้วย 1) การเข้าถึงบริการทางการเงิน (financial inclusion) ให้กับสตรี ชุมชนที่อยู่ห่างไกลความเจริญ และกลุ่ม Start-up  2) การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะขยะทะเล และ 3) การพัฒนาทุนมนุษย์ (human capital development) ซึ่งประเทศไทยร่วมกับธนาคารโลกจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในเรื่องนี้ในเดือนกันยายน 2562 ต่อไป นอกจากนี้ การพัฒนาเมืองอัจฉริยะยังช่วยส่งเสริม “การเชื่อมโยงความเชื่อมโยง” (connecting the connectivities) ซึ่งเป็นสาขา    ความร่วมมือที่อาเซียนให้ความสำคัญ ตามที่กำหนดไว้ใน “เอกสารมุมมองอาเซียนต่อแนวคิดอินโด-แปซิฟิก” (ASEAN Outlook on the Indo-Pacific) ซึ่งที่ประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 34 ให้การรับรองแล้วในเดือนมิถุนายน 2562

ทั้งนี้ รายงานผลการดำเนินการประจำปีของ ASCN และเอกสารผลลัพธ์สำคัญซึ่งที่ประชุมให้การรับรองแล้ว เช่น ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของเครือข่ายเมืองอัจฉริยะของอาเซียน (Terms of Reference for ASCN) จะนำเสนอให้ที่ประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 ในเดือนพฤศจิกายน 2562 รับทราบต่อไป