01
สิงหาคม
2562

การประชุมรัฐมนตรีอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี

01
สิงหาคม
2562

การประชุมรัฐมนตรีอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี

933

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 The Honourable Dato Seri Paduka Haji Erywan bin Pehin Datu Pekerma Jaya Haji Mohd Yusof รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศบรูไนดารุสซาลาม และนาง Kang Kyung-wha รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศสาธารณรัฐเกาหลี เป็นประธานร่วมการประชุมรัฐมนตรีอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี ในช่วงการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ 52 และการประชุมรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องที่กรุงเทพมหานคร โดยที่ประชุมได้รับทราบเรื่องนโยบายของสาธารณรัฐเกาหลีที่จะเสริมสร้างความสัมพันธ์กับอาเซียน (New Southern Policy) การที่ประธานาธิบดีสาธารณรัฐเกาหลีได้เยือนประเทศสมาชิกอาเซียน 7 ประเทศแล้ว และมีแผนจะยือนทั้ง 10 ประเทศต่อไป นอกจากนี้ ได้หารือเกี่ยวกับประเด็นของภูมิภาค อาทิ มุมมองอาเซียนต่ออินโด-แปซิฟิก และสถานการณ์ในคาบสมุทรเกาหลี ตลอดจนความร่วมมืออาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลีในสาขาต่าง ๆ เช่น อาชญากรรมข้ามชาติ เศรษฐกิจดิจิทัล ความเชื่อมโยง ความตกลงบริการทางการบิน และการท่องเที่ยว นอกจากนี้ ได้มีการเตรียมการสำหรับการประชุมสุดยอดอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี สมัยพิเศษ ครั้งที่ 3 ในเดือนพฤษจิกายน 2562 ที่นครปูซาน

คลังรูปภาพ : การประชุมรัฐมนตรีอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี