01
สิงหาคม
2562

การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน-ญี่ปุ่น

01
สิงหาคม
2562

การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน-ญี่ปุ่น

827

การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน-ญี่ปุ่น

 

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 นาย Pham Binh Minh รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเวียดนาม และนาย Taro Kono รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น ได้เป็นประธานร่วมการประชุมรัฐมนตรีอาเซียน-ญี่ปุ่น ในช่วงการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ 52 และการประชุมระดับรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องที่กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2562

รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ได้แสดงความยินดีต่อการการขึ้นครองราชย์ของสมเด็จพระจักรพรรดินารุฮิโตะและรัชสมัยใหม่เรวะ รวมทั้งได้ความยินดีต่อความสำเร็จในการจัดการประชุมสุดยอด G20 ที่นครโอซากา เมื่อเดือนมิถุนายน 2562 ที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับแนวทางกระชับความร่วมมือในกรอบหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์อาเซียน-ญี่ปุ่น เพื่อให้สามารถสนองตอบต่อประเด็นที่เป็นผลประโยชน์และความท้าทายร่วมกัน ในการนี้ ที่ประชุมได้รับทราบแนวคิดของอาเซียนต่ออินโด-แปซิฟิก ซึ่งที่ประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 34 ได้เห็นชอบร่วมกัน และได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นในภูมิภาค อาทิ สถานการณ์ในทะเลจีนใต้ และคาบสมุทรเกาหลี

รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนและญี่ปุ่นได้หารือเกี่ยวกับความร่วมมือด้านความมั่นคง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การต่อต้านการก่อการร้าย ความมั่นคงไซเบอร์ และความมั่นคงทางทะเล สำหรับความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ ที่ประชุมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการค้า การลงทุน และความเชื่อมโยง ส่วนความร่วมมือด้านสังคม-วัฒนธรรม ที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับการท่องเที่ยว การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก และการสาธารณสุข นอกจากนี้ ยังได้หารือเกี่ยวกับการเตรียมการสำหรับการประชุมสุดยอดอาเซียน-ญี่ปุ่น ครั้งที่ 22 ในเดือนพฤศจิกายน 2562 ที่ประเทศไทยด้วย

ความสัมพันธ์อาเซียน-ญี่ปุ่นได้เริ่มขึ้นอย่างไม่เป็นทางการเมื่อปี 2516 และหลังจากนั้น 4 ปี ได้รับ     การยกระดับสถานะเป็นประเทศคู่เจรจาอย่างเป็นทางการในปี 2520 ต่อมา เมื่ออาเซียนและญี่ปุ่นฉลองครบรอบ 30 ปีความสัมพันธ์เมื่อปี 2546 จึงได้มีการยกระดับความสัมพันธ์เป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Partner) โดยผู้นำอาเซียนและญี่ปุ่นได้ลงนามปฏิญญาโตเกียวว่าด้วยการเป็นหุ้นส่วนที่มีพลวัตและยั่งยืนระหว่างอาเซียน-ญี่ปุ่นในสหัสวรรษใหม่ (Tokyo Declaration for the Dynamic and Enduring ASEAN-Japan Partnership in the New Millennium) ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของการเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์อาเซียน-ญี่ปุ่น

อาเซียนและญี่ปุ่นมีกลไกความร่วมมือหลายระดับ อาทิ การประชุมสุดยอดอาเซียน-ญี่ปุ่น การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน-ญี่ปุ่น การประชุมอาเซียน-ญี่ปุ่นในระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส ทั้งนี้ เมื่อปี 2554 ญี่ปุ่นเป็นประเทศคู่เจรจาของอาเซียนประเทศแรกที่จัดตั้งคณะผู้แทนถาวรประจำอาเซียน ณ กรุงจาการ์ตา

 *******************************

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมที่นี่ ⇓

การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน-ญี่ปุ่น