01
สิงหาคม
2562

การประชุมรัฐมนตรีอาเซียน-อินเดีย

01
สิงหาคม
2562

การประชุมรัฐมนตรีอาเซียน-อินเดีย

605

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และ Dr. Subrahmanyam Jaishankar รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอินเดีย เป็นประธานร่วมการประชุมรัฐมนตรีอาเซียน-อินเดีย ในช่วงการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ 52 และการประชุมระดับรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องที่กรุงเทพมหานคร โดยที่ประชุมรับทราบความสอดคล้องระหว่างมุมมองของอาเซียนกับมุมมองของอินเดียต่ออินโด-แปซิฟิก และได้หารือเกี่ยวกับการเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่างกันในทุกมิติ โดยเฉพาะการสนับสนุนความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (Regional Comprehensive Economic Partnership – RCEP) ความเชื่อมโยงด้านการขนส่ง วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และการแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชน

คลังรูปภาพ :  การประชุมรัฐมนตรีอาเซียน-อินเดีย