16
มกราคม
2562

การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ (ASEAN Foreign Ministers’ Retreat)

16
มกราคม
2562

การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ (ASEAN Foreign Ministers’ Retreat)

1,870

นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ มีกำหนดจะเป็นประธานการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ ระหว่างวันที่ 17-18 มกราคม 2562 ที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนครั้งแรกในฐานะประธานอาเซียนของไทย จึงมีความสำคัญต่อการกำหนดแนวทางในการขับเคลื่อนอาเซียนต่อไปตลอดทั้งปี

ในการประชุมดังกล่าว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยจะชี้แจงต่อรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนและเลขาธิการอาเซียนเกี่ยวกับประเด็นที่ไทยจะผลักดันในช่วงการเป็นประธานอาเซียนของไทยภายใต้แนวคิดหลัก (theme) คือ ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน (Advancing Partnership for Sustainability) โดย

(1) Advancing: หมายถึงการมองไปสู่อนาคตและเตรียมความพร้อมสำหรับอนาคตโดยใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 และสร้างภูมิคุ้มกันต่อภัยทางเทคโนโลยี

(2) Partnership: หมายถึงการสร้างพันธมิตรที่ครอบคลุมในทุกระดับและการส่งเสริมความเชื่อมโยงในภูมิภาค เพื่อสร้างให้เกิดอาเซียนที่ไร้รอยต่อที่เป็นตัวเชื่อมโยงกับภูมิภาคอื่น ๆ  ซึ่งรวมถึงการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ความเชื่อมโยงต่าง ๆ การเชื่อมโยงระหว่างประชาชน และการเชื่อมโยงด้วยอัตลักษณ์อาเซียน และ

(3) Sustainability: หมายถึง การให้ความสำคัญต่อนโยบายที่ส่งเสริมความยั่งยืนในทุกมิติ ได้แก่ ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน อันจะนำไปสู่อาเซียนที่มีความยั่งยืนและมั่งคั่ง

ในโอกาสเดียวกัน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะเชิญประเทศสมาชิกอาเซียนเข้าร่วมการประชุมระดับสูงที่ไทยเป็นเจ้าภาพในปี 2562  เพื่อส่งเสริมมิติการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ได้แก่ การประชุม Special ASEAN Ministerial Meeting on Marine Debris ในวันที่ 5 มีนาคม 2562 การประชุม Special ASEAN Ministerial Meeting on Illegal Wildlife Trade ในวันที่ 21 มีนาคม 2562 และการประชุม ASEAN high level meeting on human capital development and inception workshop on connecting IUU fishery in ASEAN

นอกจากนี้ ประเด็นสำคัญที่คาดว่าจะมีการหารือในช่วงการประชุมดังกล่าวด้วย ได้แก่ การเสริมสร้างประชาคมอาเซียน การส่งเสริมความเป็นแกนกลางอาเซียนของสถาปัตยกรรมในภูมิภาค การดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับประเทศนอกภูมิภาค รวมทั้งพัฒนาการในภูมิภาคและประเด็นระหว่างประเทศที่สำคัญ

ติดตามข่าวสารข้อมูล :

 ASEAN2019TH                                           ASEAN2019TH

 ASEAN2019TH                                          ASEAN2019TH