28
มิถุนายน
2562

การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนและการประชุมรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ในช่วงการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 34

28
มิถุนายน
2562

การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนและการประชุมรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ในช่วงการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 34

1,759

การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนและการประชุมรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
ในช่วงการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 34
ระหว่างวันที่ 21 – 22 มิถุนายน 2562

************

นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน การประชุมคณะมนตรีประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ครั้งที่ 19 และการประชุมคณะมนตรีประสานงานอาเซียน ครั้งที่ 23 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2562 เพื่อหารือเกี่ยวกับพัฒนาการในด้านต่าง ๆ ของประชาคมอาเซียนและเตรียมการสำหรับการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 34 (34th ASEAN Summit) ที่โรงแรม The Athenee กรุงเทพฯ

ในโอกาสดังกล่าว รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนได้ย้ำที่จะให้การสนับสนุนการดำเนินการของไทยในฐานะประธานอาเซียน ภายใต้แนวคิด “ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน” โดยที่ประชุมฯ ได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการเสริมสร้างประชาคมอาเซียน ให้เป็นประชาคมที่เข้มแข็ง มีเสถียรภาพ มีประชาชนเป็นศูนย์กลางและไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืน การรักษาความเป็นแกนกลางของอาเซียนในการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับภาคีภายนอก การเตรียมความพร้อมของอาเซียนสู่อนาคต ท่ามกลางสถานการณ์ทางการเมืองระหว่างประเทศที่มีความไม่แน่นอน และมีประเด็นท้าทายร่วมกัน โดยเฉพาะเรื่องสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อาชญากรรมข้ามชาติ การก่อการร้าย และความมั่นคงของภูมิภาค ที่ประชุมฯ ได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับพัฒนาการที่สำคัญในภูมิภาค เช่น สถานการณ์ในรัฐยะไข่ ทะเลจีนใต้ และคาบสมุทรเกาหลี โดยเห็นว่า อาเซียนจะต้องเน้นการเสริมสร้างบทบาทในการให้ความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมและการสนับสนุนกระบวนการส่งกลับผู้พลัดถิ่นในรัฐยะไข่  ส่งเสริมความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่ายเพื่อสร้างบรรยากาศที่เอื้ออำนวยต่อการเจรจาประมวลแนวปฏิบัติในทะเลจีนใต้ (COC) และสนับสนุนกระบวนการหารือเพื่อบรรลุเป้าหมายในการสร้างสันติภาพและเสถียรภาพบนคาบสมุทรเกาหลีที่ปลอดอาวุธนิวเคลียร์ รวมทั้งเห็นพ้องที่จะเร่งรัดให้มีการจัดทำความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อรองรับผลกระทบที่อาจเกิดจากความขัดแย้งทางการค้าระหว่างประเทศคู่ค้าที่สำคัญของอาเซียน

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะมนตรีประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ครั้งที่ 19 ได้หารือเกี่ยวกับการดำเนินการขององค์กรเฉพาะสาขาและความคืบหน้าในการปฏิบัติตามแผนงานประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ค.ศ. 2025 โดยเฉพาะองค์กรเฉพาะสาขาที่ไทยดำรงตำแหน่งประธานในปีนี้ ทั้งกรอบการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน และที่ประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านอาชญากรรมข้ามชาติ ซึ่งไทยได้ขับเคลื่อนความร่วมมือด้านการบริหารจัดการชายแดนเพื่อรองรับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมและการรวมตัวทางเศรษฐกิจในภูมิภาค การเสริมสร้างความมั่นคงทางทะเล การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเลและการเสริมสร้างความมั่นคงทางไซเบอร์ ที่ประชุมฯ ยังแสดงความยินดีต่อการรวมศูนย์แพทย์ทหารอาเซียนซึ่งตั้งอยู่ในประเทศไทย เข้าเป็นองค์กรย่อยภายใต้ที่ประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน ในภาคผนวก 1 ของกฎบัตรอาเซียน

สำหรับการประชุมคณะมนตรีประสานงานอาเซียน ที่ประชุมฯ ได้รับรองเอกสารแนวคิดและขอบเขตอำนาจหน้าที่ของเครือข่ายสมาคมอาเซียนของประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับอาเซียนในระดับประชาชน นอกจากนี้ ยังเห็นชอบต่อการแต่งตั้งนาย Michael Matheus Tene เป็นรองเลขาธิการอาเซียนด้านประชาคมและบริหาร รวมทั้งได้หารือเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมสำหรับติมอร์-เลสเต เพื่อเข้าเป็นสมาชิกอาเซียนในอนาคต

ทั้งนี้ รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนจะรายงานพัฒนาการและความคืบหน้าในด้านต่าง ๆ ที่ได้หารือกันให้ผู้นำอาเซียนรับทราบหรือรับรองในช่วงการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 34 ต่อไป

***********************

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมที่นี่ ⇓

การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนและการประชุมรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ในช่วงการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 34