01
สิงหาคม
2562

การประชุมอาเซียน-สหภาพยุโรป

01
สิงหาคม
2562

การประชุมอาเซียน-สหภาพยุโรป

638

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 นาย Vivian Balakrishnan รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสิงคโปร์และนาง Federica Mogherini ผู้แทนระดับสูงสหภาพยุโรปด้านการต่างประเทศและนโยบายความมั่นคง/รองประธานคณะกรรมาธิการสหภาพยุโรป เป็นประธานร่วมการประชุมอาเซียน-สหภาพยุโรป ที่ประชุมได้หารือความร่วมมือหลายด้าน เช่น ความมั่นคงไซเบอร์ การขนส่งทางอากาศ การพัฒนาอย่างยั่งยืน และการเจรจาความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน-สหภาพยุโรป รวมทั้งได้รับรองแถลงการณ์อาเซียน-สหภาพยุโรปว่าด้วยความร่วมมือด้านความมั่นคงไซเบอร์ เพื่อส่งเสริมให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเปิดกว้างและปลอดภัย

คลังรูปภาพ : การประชุมอาเซียน-สหภาพยุโรป