01
สิงหาคม
2562

การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน – สหภาพยุโรป

01
สิงหาคม
2562

การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน – สหภาพยุโรป

738

การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน – สหภาพยุโรป

 

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 นาย Vivian Balakrishnan รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสิงคโปร์ และนาง Federica Mogherini ผู้แทนระดับสูงของสหภาพยุโรปด้านการต่างประเทศและนโยบาย ความมั่นคงและรองประธานคณะกรรมาธิการยุโรป (High Representative of the Union on Foreign Affairs and Security Policy and Vice-President of the European Commission) เป็นประธานร่วม การประชุมรัฐมนตรีอาเซียน-สหภาพยุโรป ซึ่งจัดในช่วงการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ 52 และการประชุมระดับรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องที่กรุงเทพมหานคร

ที่ประชุมได้รับทราบความสำคัญของการดำเนินการเพื่อยกระดับความสัมพันธ์อาเซียน-สหภาพยุโรป เป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Partnership) และได้หารือเกี่ยวกับประเด็นสำคัญต่าง ๆ อาทิ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การพัฒนาอย่างยั่งยืน การส่งเสริมความเชื่อมโยง และความมั่นคง โดยเฉพาะความมั่นคงไซเบอร์และการต่อต้านการก่อการร้าย ที่ประชุมสนับสนุนให้เร่งหาข้อสรุปในการเจรจาจัดทำความตกลงทางการบินอาเซียน-สหภาพยุโรป (ASEAN-EU Comprehensive Air Transport Agreement) และการเจรจาความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-สหภาพยุโรป นอกจากนี้ ทั้งอาเซียนและสหภาพยุโรปได้ย้ำความมุ่งมั่นในการส่งเสริมความร่วมมือพหุภาคีและการค้าเสรี

ที่ประชุมได้แลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับประเด็นในระดับภูมิภาคและระดับโลก อาทิ สถานการณ์ในคาบสมุทรเกาหลีและทะเลจีนใต้ โดยสหภาพยุโรปยินดีที่อาเซียนได้รับรองเอกสารมุมมองอาเซียนต่อแนวคิดอินโด-แปซิฟิก (ASEAN Outlook on the Indo-Pacific) ทั้งนี้ ที่ประชุมได้รับรองแถลงการณ์อาเซียน – สหภาพยุโรปว่าด้วยความร่วมมือด้านความมั่นคงไซเบอร์ เพื่อส่งเสริมให้ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเปิดกว้างและปลอดภัย

อาเซียนและสหภาพยุโรปสถาปนาความสัมพันธ์คู่เจรจาและมีความร่วมมือใกล้ชิดมาตั้งแต่ปี 2520 ปัจจุบันสหภาพยุโรปเป็นผู้ลงทุนที่ใหญ่ที่สุดและเป็นคู่ค้าอันดับ 2 ของอาเซียน รวมทั้งเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาในหลายสาขา เช่น การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การแลกเปลี่ยนเยาวชน และการศึกษา ปัจจุบัน สิงคโปร์เป็นประเทศผู้ประสานงานความสัมพันธ์อาเซียน-สหภาพยุโรป

*****************************************

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมที่นี่ ⇓

การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน – สหภาพยุโรป