29
มกราคม
2562

อาเซียนร่วมมือกันเพื่อขับเคลื่อนเครือข่ายเมืองอัจฉริยะอาเซียน

29
มกราคม
2562

อาเซียนร่วมมือกันเพื่อขับเคลื่อนเครือข่ายเมืองอัจฉริยะอาเซียน

1,082

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562 กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมกับฝ่ายสิงคโปร์ เพื่อหารือการเตรียมการเป็นประธานเครือข่ายเมืองอัจฉริยะอาเซียน (ASEAN Smart Cities Network: ASCN) ของหน่วยงานไทย ที่ห้องประชุม 3 กระทรวงการต่างประเทศ โดยมีนายสุริยา จินดาวงษ์ อธิบดีกรมอาเซียน เป็นประธาน      ผู้เข้าร่วมจากฝ่ายสิงคโปร์ ได้แก่ ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศสิงคโปร์ และผู้แทนกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมสิงคโปร์ และจากฝ่ายไทย ได้แก่ ผู้แทนสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และผู้แทนสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กระทรวงคมนาคม การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้การขับเคลื่อนการพัฒนาเครือข่ายเมืองอัจฉริยะอาเซียน มีความต่อเนื่องและพลวัต ในช่วงวาระการดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนของไทย ในปี 2562 โดยได้มีการ      แบ่งปันประสบการณ์และแนวปฏิบัติในปีที่ผ่านมา และแลกเปลี่ยนความเห็นระหว่างหน่วยงานที่รับผิดชอบในเรื่องนี้

เครือข่ายเมืองอัจฉริยะอาเซียนมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอาเซียน โดยใช้เทคโนโลยี  เป็นตัวขับเคลื่อน  ซึ่งไทยมีความมุ่งมั่นที่จะผลักดันมิติด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ความเชื่อมโยงทางวัฒนธรรม       และการเป็นประชาคมอาเซียนที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง ในการพัฒนาเครือข่ายฯ  ในช่วงการเป็นประธานของไทย

ปัจจุบันเครือข่ายเมืองอัจฉริยะอาเซียนมีเมืองสมาชิกจำนวน 26 เมือง ซึ่งในส่วนของไทยในปัจจุบันมีกรุงเทพฯ ภูเก็ต และชลบุรี เข้าร่วม