01
สิงหาคม
2562

การประชุมรัฐมนตรีอาเซียน-แคนาดา

01
สิงหาคม
2562

การประชุมรัฐมนตรีอาเซียน-แคนาดา

522

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 นาย Kyaw Tin รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเมียนมา และ นาง Chrystia Freeland รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแคนาดา เป็นประธานร่วมการประชุมรัฐมนตรีอาเซียน-แคนาดา ในช่วงการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ 52 และการประชุมระดับรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้องที่กรุงเทพมหานคร โดยที่ประชุมได้หารือแนวทางส่งเสริมความร่วมมือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน การต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติ ความมั่นคงไซเบอร์ การส่งเสริมสตรีและเด็ก การค้าการลงทุน และการศึกษา ปัจจุบันเมียนมาเป็นประเทศผู้ประสานงานความสัมพันธ์อาเซียน-แคนาดา

 

คลังรูปภาพ : การประชุมรัฐมนตรีอาเซียน-แคนาดา