01
สิงหาคม
2562

การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน-แคนาดา

01
สิงหาคม
2562

การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน-แคนาดา

902

การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน-แคนาดา

 

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 นาย Kyaw Tin รัฐมนตรีว่าการกระทรวงความร่วมมือระหว่างประเทศ และนาง Chrystia Freeland รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแคนาดา เป็นประธานร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน-แคนาดา ในช่วงการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่กรุงเทพมหานคร

ที่ประชุมรับทราบความคืบหน้าการดำเนินความสัมพันธ์อาเซียน-แคนาดา โดยเฉพาะการเน้น ความร่วมมือด้านความมั่นคงไซเบอร์และการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมทั้งความร่วมมือด้านเศรษฐกิจที่ดำเนินการอยู่เพื่อส่งเสริมการค้าและการลงทุน โดยสนับสนุนให้สานต่อการพัฒนาศักยภาพของวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อย ในการนี้ อาเซียนแสดงความขอบคุณแคนาดาที่ได้ให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนจากประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่งจะเป็นพื้นฐานที่มั่นคงสำหรับการติดต่อในระดับประชาชนของทั้งสองฝ่าย ทั้งนี้  ทั้งสองฝ่ายจะพิจารณาความเป็นไปได้ที่จะร่วมมือ เพื่อสร้างเสริมศักยภาพด้านเมืองอัจฉริยะ ความเชื่อมโยง และการบริหารจัดการชายแดน นอกจากนี้ แคนาดาตอบรับข้อเสนอให้มีความร่วมมือกับอาเซียน ในการส่งเสริมบทบาทของผู้หญิงด้านสันติภาพและความมั่นคงด้วย

ความสัมพันธ์คู่เจรจาอาเซียน-แคนาดาได้เริ่มอย่างเป็นทางการในปี 2520 และต่อมาเมื่อปี 2553 แคนาดาได้เข้าเป็นอัครภาคีสนธิสัญญามิตรภาพและความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  (Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia – TAC) นอกจากนี้ แคนาดาเป็นหนึ่งในสิบคู่เจรจาค้าหลักของอาเซียน โดยในปัจจุบันเมียนมาเป็นประเทศผู้ประสานงานความสัมพันธ์อาเซียน-แคนาดา

***************************************

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมที่นี่ ⇓

การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน-แคนาดา