06
มีนาคม
2562

งานนิทรรศการ ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน ที่จังหวัดเชียงราย

06
มีนาคม
2562

งานนิทรรศการ ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน ที่จังหวัดเชียงราย

1,311

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2562 นางบุษยา มาทแล็ง ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานเปิด “งานนิทรรศการ ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน” ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงราย โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายผู้จัดการด้านความยั่งยืนบริษัท SCG ผู้จัดการทั่วไปห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงราย และผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่จัน เข้าร่วมงานด้วย

งานนิทรรศการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการเป็นประธานอาเซียนของไทย ภายใต้แนวคิดหลัก (Theme) “Advancing Partnership for Sustainability” หรือ “ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน” เพื่อเสริมสร้างความรับรู้เกี่ยวกับการเป็นประธานอาเซียนของไทย และประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับในมิติต่างๆ รวมทั้งให้ความสำคัญกับแนวคิดของการจัดการประชุมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หรือ Green Meeting โดยลดการใช้กระดาษ พลาสติก รวมทั้งการนำอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมกลับมาใช้ใหม่ใช้หลักการ 3Rs ได้แก่ Reduce Reuse และ Recycle  โดยมีกล่องกระดาษสำหรับรับคืนป้ายชื่อคล้องคอ รวมทั้งเมื่อสิ้นสุดการใช้งาน และมีการรีไซเคิลกระดาษจากที่ประชุม เพื่อให้เกิดขยะจากการประชุมน้อยที่สุดตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน เพื่อส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยกระทรวงการต่างประเทศได้เชิญชวนภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ ภาควิชาการและภาคประชาสังคม มาร่วมเป็น “หุ้นส่วนเพื่อความยั่งยืน” หรือ Partner for Sustainability เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนแนวคิดนี้

บริษัท SCG เป็นหนึ่งในพันธมิตรหลักในการขับเคลื่อนแนวคิด Green Meeting ได้จัดทำชั้นวางหนังสือที่ทำมาจากกระดาษรีไซเคิล พร้อมหนังสือสำหรับเด็กปฐมวัย เพื่อมอบให้โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) ซึ่งเป็นโรงเรียนของจังหวัดเชียงรายที่ได้รับคัดเลือกเป็นที่ตั้งห้องสมุดอาเซียน ภายใต้โครงการ “1 จังหวัด 1 โรงเรียน 1 ห้องสมุดอาเซียนเพื่อประชาชน” ของกระทรวงการต่างประเทศ เมื่อปี พ.ศ. 2557 โดยขณะนี้ได้จัดตั้งห้องสมุดอาเซียนขึ้นแล้วใน 44 โรงเรียน ใน 44 จังหวัด และมีแผนที่จะดำเนินการต่อไปจนครบทุกจังหวัดในประเทศไทย

กิจกรรมในวันนี้เป็นอีกตัวอย่างของความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ในการเสริมสร้างความตระหนักรู้และการพัฒนาที่ยังยืนให้แก่ชุมชน โดยในโอกาสที่มีการจัดประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน (Senior Officials’ Meeting) ในสัปดาห์นี้ ทางเซ็นทรัลได้จัดกิจกรรมแจกถุง Shopping bag เพื่อลดการใช้ถุงพลาสติกแบบครั้งเดียว โดยสามารถรับถุงดังกล่าวฟรี เมื่อซื้อสินค้าใน TOPs ครบ 500 บาทขึ้นไป

ทั้งนี้ ในปี 2562 จังหวัดเชียงรายจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมอาเซียนหลายครั้ง เช่น การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน (Senior Officials’ Meeting – SOM) ระหว่างวันที่ 7 – 8 มีนาคม 2562 และการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียนในเดือนเมษายน 2562

 

สำหรับรูปภาพเพิ่มเติม >> งานนิทรรศการ ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน ที่จังหวัดเชียงราย

 

Connect and Follow us at : 
 ASEAN2019TH                                           ASEAN2019TH

 ASEAN2019TH                                          ASEAN2019TH