23
มกราคม
2562

ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการราย สาขาด้านเศรษฐกิจของอาเซียน (Committee of the Whole: CoW) ครั้งที่ 9 เมื่อวันที่ 14-15 มกราคม 2562

23
มกราคม
2562

ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการราย สาขาด้านเศรษฐกิจของอาเซียน (Committee of the Whole: CoW) ครั้งที่ 9 เมื่อวันที่ 14-15 มกราคม 2562

685

ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการราย สาขาด้านเศรษฐกิจของอาเซียน (Committee of the Whole: CoW) ครั้งที่ 9 เมื่อวันที่ 14-15 มกราคม 2562 ณ กรุงเทพฯ โดยเป็นการพบกันปีละครั้งของคณะกรรมการรายสาขาภายใต้เสาเศรษฐกิจของ อาเซียนกว่า 23 สาขา (อาทิ การค้าสินค้า การค้าบริการ การลงทุน ทรัพย์สินทางปัญญา พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การ แข่งขัน พิธีการศุลกากรและการอำนวยความสะดวกทางการค้า) โดยเชิญผู้แทนเสาสังคมและวัฒนธรรม เสาการเมืองและความมั่นคง เข้าร่วมเพื่อหารือประเด็นคาบเกี่ยวต่างๆ (cross-cutting issues) เช่น การเตรียมความพร้อมอาเซียนรับมือการปฏิวัติอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4 หรือ 4IR การเชื่อมโยงระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียว ของอาเซียน (ASEAN Single Window) การอำนวยความสะดวกทางการค้าของอาเซียน การเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐาน เทคโนโลยี และกฏระเบียบ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นต้น

 

 

 

ติดตามข่าวสารข้อมูล :

 ASEAN2019TH                                           ASEAN2019TH

 ASEAN2019TH                                          ASEAN2019TH