30
มกราคม
2562

อธิบดีกรมอาเซียนบรรยายสรุปแก่คณะกรรมาธิการการต่างประเทศ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

30
มกราคม
2562

อธิบดีกรมอาเซียนบรรยายสรุปแก่คณะกรรมาธิการการต่างประเทศ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

292

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562 นายสุริยา จินดาวงษ์ อธิบดีกรมอาเซียน ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อบรรยายสรุปและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนของไทย ในปี 2562 ภายใต้แนวคิดหลัก “ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน (Advancing Partnership for Sustainability)” รวมถึงผลการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ (ASEAN Foreign Ministers’ Retreat) เมื่อวันที่ 17-18 มกราคม 2562 ณ จังหวัดเชียงใหม่