07
มิถุนายน
2562

สรุปกิจกรรมพิธีเปิดนิทรรศการการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี 2562 และบทบาทกระทรวงมหาดไทยภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียน

07
มิถุนายน
2562

สรุปกิจกรรมพิธีเปิดนิทรรศการการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี 2562 และบทบาทกระทรวงมหาดไทยภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียน

532

1. นายชรัส บุญณสะ ที่ปรึกษาด้านความมั่นคง มท. เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการฯโดยมีผู้เข้าร่วมพิธีเปิด
นิทรรศการฯ ซึ่งเป็นผู้แทนจากส่วนราชการระดับกรมและรัฐวิสาหกิจในสังกัด มท. และผู้แทนจาก สป.มท. จำนวน 113 คน

2. ประธานและผู้เข้าร่วมพิธีเปิดเยี่ยมชมการจัดนิทรรศการฯ 4 หัวข้อ ได้แก่

1) การเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี 2562 แสดงเนื้อหาเกี่ยวกับการทำความรู้จักกับประชาคมอาเซียน โครงสร้างของประชาคมอาเซียน แนวคิดหลักและผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมจากการเป็นประธานอาเซียนของไทย การประชุมสำคัญในช่วงที่ไทยดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนในปี 2562 กลไกการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียน ประโยชน์จากการเป็นประธานอาเซียน ประโยชน์จากการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และการเป็นเจ้าภาพที่ดีควรทำอย่างไร
2) บทบาทกระทรวงมหาดไทยภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียน แสดงเนื้อหาเรื่องการส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนของกระทรวงมหาดไทย และบทบาทของประเทศไทยในการจัดการภัยพิบัติอาเซียน ยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทยต่อประชาคมอาเซียน พ.ศ. 2560 – 2562 และผลงานสำคัญภายใต้ยุทธศาสตร์ฯ การสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง (Sister City) กับประเทศสมาชิกอาเซียนและนานาชาติ การส่งเสริมความสัมพันธ์กับประเทศสมาชิกอาเซียนที่มีอาณาเขตติดกับประเทศไทย และการประสานงานเกี่ยวกับผู้อพยพและหลบหนีเข้าเมืองจากประเทศสมาชิกอาเซียนที่มีอาณาเขตติดกับประเทศไทย
3) บทบาทของจังหวัดในการสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี 2562 โดยประมวลภาพถ่ายการจัดนิทรรศการของแต่ละจังหวัด
4) อาหารและขนมหวานอาเซียน (ASEAN Cocktail Lunch) มีการจัดอาหารและขนมหวานจาก 10 ประเทศสมาชิกอาเซียนให้ผู้เข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการทำความรู้จักและรับประทาน
5) กองการต่างประเทศ สป. ได้จัดทำป้ายคัทเอาท์ขนาด 3 x 6 เมตร ติดตั้งคัทเอาท์บริเวณข้างอาคารดำรงราชานุภาพหันหน้าเข้าหาถนนบำรุงเมือง เพื่อประชาสัมพันธ์การเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี 2562 ให้ประชาชนทั่วไปรับทราบอีกทางหนึ่งด้วย ทั้งนี้ ภายหลังเสร็จสิ้นการจัดพิธีเปิดนิทรรศการตามข้อ 1 จะจัดรูปแบบนิทรรศการเคลื่อนที่บริเวณพื้นที่ สป.มท. และส่วนราชการระดับกรมเพื่อประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรและประชาชนผู้มาติดต่อหน่วยงานรับทราบ

ภาพพิธีเปิดนิทรรศการการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี 2562 และบทบาทกระทรวงมหาดไทยภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียน

  • นายชรัส บุญณสะ ที่ปรึกษาด้านความมั่นคง มท. เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการฯ

  • นายชยชัย แสงอินทร์ ผอ.ตท.สป. กล่าวรายงานในพิธีเปิดนิทรรศการฯ

  • ประธานในพิธีเปิดถ่ายภาพร่วมกับ ผช.ปมท. (นายปรีชา ทองคำ) และผู้ร่วมงาน

  • คัทเอาท์ขนาด 3×6 เมตร ประชาสัมพันธ์การเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี 2562 ติดตั้งบริเวณข้างอาคารดำรงราชานุภาพหันหน้าเข้าหาถนนบำรุงเมือง

ประมวลภาพพิธีเปิดการแสดงนิทรรศการ